Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 289/2008 w sprawie zaliczenia ulicy Niemcewicza do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Radomia oraz zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 lipca 2006 roku


Druk Nr 248

Uchwała Nr 289/2008

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 25.02.2008r.

w sprawie zaliczenia ulicy Niemcewicza do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Radomia oraz zmieniająca Uchwałę Nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity D.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 7 w związku z art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Niemcewicza.

§ 2

Ustala się przebieg drogi zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

§ 3

W załączniku nr 1 do uchwały nr 853/06 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia, po pozycji 309 dodaje się pozycję 310 w brzmieniu:

„310. Niemcewicza”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik

Metadane

Data publikacji : 10.03.2008
Data modyfikacji : 06.09.2010
Obowiązuje od : 25.02.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Infrastruktury - dyr. Leszek Ruszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry