Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 100/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzustówka

 

 

 

Druk nr 66

 

 

 

UCHWAŁA NR 100/2007

 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

 

z dnia 23.04.2007r.

 

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ograniczony ul. Żółkiewskiego, ul. Mieszka I, ul. Perzanowskiej, terenem kolejowym i ul. Energetyków, zwanego dalej „Brzustówka”.

 

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1.

 1.  

  Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzustówka” obejmującego teren ograniczony ul. Żółkiewskiego, ul. Mieszka I, ul. Perzanowskiej, terenem kolejowym i ul. Energetyków.

 2.  

  Granice obszaru objętego planem zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2.

 1.  

  Zakres planu określają ustalenia art. 15 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb ustalenia przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 2.  

  Przedmiotem planu jest w szczególności przeznaczenie terenu pod funkcje usługowo - mieszkaniowe.

 

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Wojciech Skurkiewicz

 

 

Metadane

Data publikacji : 20.12.2007
Data modyfikacji : 29.08.2018
Obowiązuje od : 23.04.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Miejska Pracownia Urbanistyczna - dyr. Tatiana Bujanowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry