Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 247/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2007 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Brzustówka”.

 

 

 

 

 

 

 

Druk nr 215

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 247/2007

 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

 

z dnia 17.12.2007r.

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2007 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ograniczony ul. Żółkiewskiego, ul. Mieszka I, ul. Perzanowskiej, terenem kolejowym i ul. Energetyków, zwanego „Brzustówka”.

 

 

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

uchwala się co następuje:

 

 

 

§ 1

 

W treści Uchwały Nr 100/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2007r. wprowadza się następującą zmianę:

 

w §1 dodaje się ust. 3 o treści: „Dopuszcza się uchwalanie planu etapami wynikającymi z potrzeb inwestycyjnych i możliwości zaawansowania procedury planistycznej. Wydzielanie etapów opracowania nastąpi na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej całego obszaru uwzględniającej przede wszystkim projektowany układ komunikacyjny, podstawowe funkcje i tereny wyłączone spod zabudowy - sporządzonej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i zaakceptowanej przez Prezydenta Miasta.”

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Dariusz Wójcik

Metadane

Data publikacji : 19.12.2007
Data modyfikacji : 29.08.2018
Obowiązuje od : 17.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Miejska Pracownia Urbanistyczna - dyr. Tatiana Bujanowska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry