Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/gospodarowanie-odpadami/czystosc-i-porzadek/sprawozdania-roczne-gmi/32724,Sprawozdania-roczne-gminy-skladane-do-Marszalka-Wojewodztwa-Mazowieckiego.html
15.04.2024, 20:29

Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Od 2019 roku obowiązek sprawozdawczy jest realizowany za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Metadane

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Walaszczyk

Opcje strony