Urząd Miejski w Radomiu

Informacja o podstawowych zasadach rozliczania wpłat podatków obowiązujących od dnia 01-01-2020r. w związku ze zmianą art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa

Wydział Podatków informuje, że od dnia 01.01.2020r. zmianie uległy przepisy art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z  2019r. poz. 900 ze zm.), zgodnie z którym „jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę  zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika”.

Zmieniony przepis art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej obowiązuje od 1 stycznia 2020r. i ma zastosowanie do wpłat dokonanych od 1 stycznia 2020r. , bez względu na to czy podatnik uiszcza bieżące zobowiązanie powstałe w 2020r. czy wcześniejsze zaległości podatkowe.

Wprowadzona zmiana skutkuje ograniczeniem uprawnień podatnika do swobodnego wskazywania za jaki okres dokonuje wpłaty. O kolejności zobowiązań na jakie zostanie zaliczona wpłata decydować będzie art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej a nie wskazanie wpłacającego. W świetle nowych przepisów organ podatkowy wiąże jedynie dyspozycja podatnika co do rodzaju podatku.

Tym samym w przypadku wystąpienia zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań we wskazanym rodzaju podatku organ podatkowy najpierw rozliczy wpłatę na zaległości. Tylko w sytuacji braku zaległości podatkowych we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku, wpłatę rozliczamy na wskazane przez podatnika bieżące zobowiązanie.

Z powyższą informacją i nowymi zasadami rozliczania wpłat podatków powinni zapoznać się podatnicy, którzy posiadają nieruchomości we współwłasności oraz którzy mają zaległości we wpłatach podatków.

Metadane

Data publikacji : 05.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Iwańska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

Opcje strony

do góry