Urząd Miejski w Radomiu

Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych

Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne, do podpisywania deklaracji albo do doręczeń.

 

1. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych.

 

2. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zał. nr 1.

Pełnomocnictwo ogólne w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r poz. 800 ze zm.) zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie części IV, kol. 4, pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.

Pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się do akt sprawy(link do wzoru pełnomocnictwa szczególnego) w  oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis. (zał. nr 2)

3. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego deklaracja dotyczy (zał. nr 3).
4. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników (zał. nr 4).
5 .Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o jego odwołaniu składane w formie dokumentu elektronicznego podatnik składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ( link do KAS).
6. Pełnomocnictwo do doręczeń

Strona ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy:

a/ zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.

b/. nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęciu postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

Nie ma obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, jeżeli doręczenie pism stronie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

7. Miejsce składania pełnomocnictw:

 

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

Biuro Skarbnika, pok. 322,

kontakt telefoniczny: 48/36 20-442,  

8. Opłata skarbowa  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu wynosi 17,00zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
9. Zwolnienie z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:

- jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
- jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków    komunikacji elektronicznej
- jeżeli dotyczy pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz. 800 ze zm.)
poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, uprawniające do odbioru dokumentów.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.01.2019
Data modyfikacji : 17.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawelec Biuro Skarbnika
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawelec

Opcje strony

do góry