Urząd Miejski w Radomiu

Elektroniczna  Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Radomiu obsługuje dokumenty elektroniczne.

Dostępna jest na platformie ePUAP - adres skrytki: /umradom/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

założenie indywidualnego (darmowego) konta

oraz, w razie potrzeby podpisania składanego pisma, posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

 

Załatwienie spraw następuje poprzez:

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:  http://epuap.gov.pl

Usługi centralne dostępne są również na portalach: https://www.gov.pl/ , https://obywatel.gov.pl/https://www.biznes.gov.pl/pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Radomiu:

1.        Przekazanie dokumentu poprzez stronę Platformy Usług Administracji Publicznej - wypełnienie formularza bądź przesłanie podpisanego dokumentu.

2.        Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Mieszkańca mieszczącego się w pokoju nr 19 przy ul. Kilińskiego 30 w Radomiu na następujących nośnikach danych:
-     dyskietka 1.44 Mb 3.5,
-     pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,
-     płyta CD-RW, 
z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.  

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych  dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Radomiu (akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe):

1.        Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:
- txt, doc, rtf, odt, pdf – dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne
- xls – arkusze kalkulacyjne
- gif, tif (tiff), jpg (jpeg) – dokumenty graficzne,
- zip, rar, arj – do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.

2.        Dokumenty elektroniczne muszą być:
- podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
- opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
- wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania,
- odpowiadające zakresowi użytkowemu określonemu przez urząd w formie odpowiednich wzorów wymaganych do wszczęcia i załatwienia spraw – udostępnionych na stronie internetowej bip.radom.pl

e-Urząd

 

Wykaz usług  udostępnionych przez e-Urząd za pośrednictwem platformy ibom.radom.pl:

Sprawy ogólne:

Podatki i opłaty:

Opłaty

Wnioski dotyczące udostępnienia zobowiązań

Zaświadczenia

Informacje i deklaracje podatkowe - aktualne

Zwonienia,ulgi podatkowe,zwrot podatku akcyzowego

Sprawy obywatelskie:

Zameldowanie

Ochrona środowiska:

Gospodarka odpadami

Zezwolenia i rejestry

Uwagi:

Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.  

W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651).

Metadane

Data publikacji : 12.03.2020
Data modyfikacji : 25.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Gromek

Opcje strony

do góry