Urząd Miejski w Radomiu

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

(podstawowe informacje)

 

Biuro Rzeczy Znalezionych w Radomiu znajduje się w Biurze Administracyjno – Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 105, telefon – (48) 36 20 300 ( dotyczy rzeczy znalezionych na obszarze Miasta Radomia, lub miejscem zamieszkania znalazcy jest Miasto Radom).

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, art. 187 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

Zarządzenie Nr 3011/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie Nr 3012/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie kosztów przechowywania rzeczy znalezionych

 

Zanim zgłosisz się do Biura Rzeczy Znalezionych warto wiedzieć:

Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz miejsce jej pobytu, - niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru.

Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, - niezwłocznie zawiadamia o tym Biuro Rzeczy Znalezionych właściwe dla miejsca zamieszkania znalazcy lub miejsca znalezienia rzeczy.

Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu - niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwe Biuro Rzeczy Znalezionych.

Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4 ustawy o rzeczach znalezionych (złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły, koral), lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, - oddaje rzecz niezwłocznie do właściwego Biura Rzeczy Znalezionych.

Kto znalazł pieniądze lub rzecz o wartości nie przekraczającej 100 złotych, - nie oddaje ich do Biura Rzeczy Znalezionych, może postąpić z nimi według własnego uznania zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o rzeczach znalezionych.

Kto znalazł rzecz, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, - oddaje rzecz lub dokument niezwłocznie do właściwego Biura Rzeczy Znalezionych.

Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe - niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązało by się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Kto znalazł dowód osobisty, paszport czy inny dowód tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu lub kartę płatniczą, - niezwłocznie oddaje je najbliższej jednostce administracyjnej Policji, może je także wysłać do wystawcy dokumentu.

Kto znalazł zwierzę, - niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Straż Miejską – tel. 986, lub Policję – tel. 997.

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej (10%) wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda (rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych).

 

Biuro Rzeczy Znalezionych w Radomiu nie przyjmuje:

- zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska, roślin, a także artykułów spożywczych;

- pieniędzy w kwocie nie przekraczającej 100 zł. lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy;

- rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł. (chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej);

- rzeczy porzuconej z zamiarem wyzbycia się jej własności;

- rzeczy, która nie została znaleziona w granicach administracyjnych miasta Radom, albo miasto Radom nie jest miejscem zamieszkania lub siedzibą znalazcy;

- rzeczy która stanowiła depozyt w postępowaniu prowadzonym w oparciu o odrębne przepisy, w szczególności rzeczy zatrzymanej jako dowód rzeczowy, który stał się zbędny dla postępowania prowadzonego prze organy ścigania;

- rzeczy, która stanowi dokument nieposiadający cech dokumentu urzędowego, a jedynie charakter prywatny o nieistotnym znaczeniu.

- rzeczy, co do której z mocy prawa własność przysługuje Skarbowi Państwa;

- rzeczy, która ma taką właściwość że jej przechowywanie jest niemożliwe.

Odbiór rzeczy przez osobę uprawnioną do jej odbioru

Wydanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do jej odbioru następuje pod warunkiem:

- określenia rodzaju rzeczy, opisania rzeczy i jej cech charakterystycznych,

- wskazania okoliczności zagubienia rzeczy, tj. czasu i miejsca,

- okazania dowodu potwierdzającego prawo do posiadania rzeczy, np. dowodu zakupu, umowy itp.,

- uiszczenia kosztów przechowywania, transportu rzeczy, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy określonych w Zarządzeniu Nr 3012/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie kosztów przechowywania rzeczy znalezionych.

Metadane

Data publikacji : 09.12.2021
Data modyfikacji : 19.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Gniadek
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Chłopicki

Opcje strony

do góry