Urząd Miejski w Radomiu

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE ogłasza konkurs na stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT w wymiarze 1/1 etatu

1. Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

- preferowane wykształcenie wyższe i co najmniej 2 – letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy;

 

2. Wymagania dodatkowe:

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Płatnik, oprogramowanie kadrowe);

- znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych;

- co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

- samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

- umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność nawiązywania kontaktów.

 

3. Zakres obowiązków na stanowisku samodzielny referent:

- kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;

- przygotowywanie od strony formalno – prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;

- przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;

- sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudniania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;

- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;

- prowadzenie składnicy akt;

- dokonywanie zakupów zgodnie z regulaminem o zamówieniach publicznych obowiązującym w szkole;

- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, wicedyrektora oraz głównego księgowego, wynikających z potrzeb placówki;

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny;

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

 - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą

 

w terminie od 14.10.2019r do 18.10.2018 r. do godz. 15:00 na adres:
 

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

ul. Sadkowska 19 26-600 Radom

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu”.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu w dniu 22 października 2019 r. o godz. 12:00. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

 

DYREKTOR
Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu

mgr Konrad Witkowski

Metadane

Data publikacji : 14.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Wach Zespół Szkół Elektronicznych

Opcje strony

do góry