Urząd Miejski w Radomiu

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W WYMIARZE 1/4 ETATU

Główne obowiązki:

 1. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
 2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy na wszystkich stanowiskach pracy oraz kontrolowanie przestrzegania zasad, przepisów, wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych dyrektora placówki w zakresie bhp przez wszystkich pracowników szkoły
  i uczniów.
 3. Bieżące informowanie dyrektora szkoły o stwierdzonych zagrożeniach oraz formułowanie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń.
 4. Sporządzanie dwa razy do roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa higieny pracy w podległych obiektach.
 5. Dokonywanie przeglądu warunków pracy i nauki po przerwie w nauce trwającej co najmniej dwa tygodnie.
 6. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych instrukcji na poszczególne stanowiska pracy.
 7. Przeprowadzanie szkolenia wstępnego w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły oraz kontrola ważności badań okresowych i szkoleń bhp.
 8. Prowadzenie rejestrów, kompletownie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków uczniów i pracowników szkoły.
 9. Sprawowanie kontroli nad przeglądami technicznymi budynku placówki.

 

Wykształcenie

 1. Wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Aktualne szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp.

 

Wymagania konieczne

 1. Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy.
 2. Znajomość Kodeksu Pracy.
 3. Znajomość Karty Nauczyciela.
 4. Znajomość oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w szkole.
 5. Rzetelność, odpowiedzialność.
 6. Sumienność, dyspozycyjność.

 

Wymagania pożądane

 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Komunikatywność.
 3. Znajomość obsługi komputera.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenie.
 5. Oryginał kwestionariusz osobowego.
 6. Oryginał listu motywacyjnego.
 7. Kserokopia dowodu osobistego.
 8. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 9. Kserokopie świadectw pracy.
 10. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 12. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem: Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte ul. Sadkowska 16, 26-600 Radom, w godz. od 8.00 do 15.00 z dopiskiem „Konkurs”

 

Inne informacje:

 1. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty osób, które spełniały wymogi formalne przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 3. Oferty pozostałych osób, nie odebrane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru, są komisyjnie niszczone.
 4. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
 5. Wynik naboru będzie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu”.

 

DYREKTOR
Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu

mgr Konrad Witkowski

Metadane

Data publikacji : 14.06.2018
Data modyfikacji : 14.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Wach Zespół Szkół Elektronicznych
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Wach

Opcje strony

do góry