Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - egzaminy czeladnicze

                                                                                                                                                             Radom, 12.03.2018

 

                                        ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                       

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu

ul. Kościuszki 7

26-600 Radom

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY 30.000 EURO

na

przeprowadzenie egzaminów czeladniczych dla uczestników  projektu „Dobry fachowiec”

realizowane w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

KOD CPV 80400000-8 egzamin czeladniczy

 

 

 

ROZDZIAŁ I    Tryb postępowania

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

             

ROZDZIAŁ II   Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie egzaminów czeladniczych na zakończenie kursów zawodowych w zawodach:

 1. Dekarz

 2. Malarz – tapeciarz

 3. Posadzkarz

  Planowana liczba egzaminów:

  Liczba uczestników projektu:  30

  Liczba uczestników w grupie szkoleniowej: 6

  Liczba grup szkoleniowych: 5

  Każdy egzamin będzie przeprowadzany w poszczególnych grupach szkoleniowych.

  Każdy egzamin winien się składać z kosztów części praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna będzie przeprowadzana u Zamawiającego, natomiast część teoretyczna u Wykonawcy.

  Wykonawca zobowiązuje się do wydania uczestnikom projektu którzy przejdą pomyślnie obie części egzaminu czeladniczego świadectwo czeladnicze.

  1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców.

4. Zamówienie będzie realizowane w terminie nie dłuższym niż  do 30 czerwca 2018.

5. Do obowiązków wykonawcy będzie należało wydanie świadectwa czeladniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi tj. ustawie o rzemiośle  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1782, art. 3 ust. 3g pkt 4)

6. Zaproponowana stawka winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzenie egzaminu zarówno w części praktycznej jak i teoretycznej  i wydaniem świadectwa czeladniczego.

7. Wykonawca musi mieć uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów czeladniczych we wszystkich zawodach dla których realizowane są szkolenia w projekcie, Zamawiający ma prawo do weryfikacji tych uprawnień.

 

ROZDZIAŁ III Termin wykonania zamówienia.

 

Planowany termin rozpoczęcia usług 09.04.2018, nie dłużej niż do 30.06.2018.   

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2018.

Miejsce przeprowadzenia egzaminów: siedziba zamawiającego i wykonawcy.

ROZDZIAŁ IV Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać:

 1. Wykonawcy, którzy

 2. Wykonawcy którzy spełniający poniższe warunki:

   

 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

 4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.

5.  Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym:

a) koszt komisji egzaminacyjnej,

b) koszt wykorzystania pomieszczeń na przeprowadzenie egzaminu czeladniczego,

c) koszt wydania świadectwa czeladniczego.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwoławczej.

9. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzone egzaminy czeladnicze.

10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących działalności

Zamawiającego.

12. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnych Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

 

ROZDZIAŁ V Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

                             potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy

 

 

ROZDZIAŁ VI Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej nią jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

 2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

 3. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi
  w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 4. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 5. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie zawierającejoznaczenie

 

Nazwa i adres Wykonawcy

(ewentualnie pieczęć)

 

 

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Kościuszki 7

26-600 Radom  

 

     Oferta na:

 

            „Przeprowadzenie egzaminów czeladniczych” w ramach projektu „Dobry fachowiec"

                   

                        Nie otwierać do dnia 20.03.2018

 

 

 1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty.

 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   

   

ROZDZIAŁ VII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 

 1. Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

 2. Wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w godzinach urzędowania zamawiającego.

 3. Zamawiający urzęduje w

  od poniedziałku do piątku – od godz. 7.30 do godz. 15.30

  fax. 48 36 218 32

e-mail: zsb-radom@wp.pl   

 1. W sprawie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu należy kontaktować się z Panią Agnieszką Taborek nie później niż na dzień przed upływem terminu składania ofert.

 2. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej www.zsb-radom.internetdsl.pl bez ujawniania źródła zapytania.

 3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku złożonych zapytań konieczne będzie dokonanie zmian w treści zaproszenia do złożenia oferty. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej

   

 

ROZDZIAŁ VIII  Miejsce i termin składania ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w

  Zespół Szkół Budowlanych

  ul. Kościuszki 7

  26-600 Radom

  w Sekretariacie w terminie do dnia 20.03.2018r. do godziny 12:00

 2. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

 3. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane na adres wykonawcy wskazany na kopercie bez otwierania.

   

ROZDZIAŁ IX  Wybór oferty najkorzystniejszej -  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję powołaną decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert.

 2. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. < >{C}{C}{C}{C}

  sposób ustalenie liczby punktów

   

 

2 ) Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria:

         P= PC

gdzie: P- ilość punktów

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy wykonawca celem potwierdzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia oferty:

 1. Złożył wszystkie wymagane dokumenty.

 2. Złożone dokumenty nie zawierają błędów.

  Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie do składania ofert nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w

  postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 3. Oferta będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

 4. Wykonawca nie złoży na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów.

 5.  Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek rachunkowych.  

  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty

 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne.

 3. Terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia. 

Od sposobu rozpatrzenia ofert nie przysługuje odwołanie.

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bądź podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi.

 

 

ROZDZIAŁ X  Istotne warunki umowy

 

 1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia realizacji zamówienia.

 2. Odpowiedzialność stron została określona we wzorze umowy

 3. Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy.

 

                                                                                                                                                          

 

.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2018
Data modyfikacji : 07.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Taborek Zespół Szkół Budowlanych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wrońska Zespół Szkół Budowlanych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wrońska

Opcje strony

do góry