Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - usługa badań lekarskich dla uczestników projektu "Dobry fachowiec"

                                                                                                                                             Radom, dnia 12.01.2018 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, według procedur określonych dla zasady konkurencyjności określonej w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

                                                             

                W związku z realizacją projektu pn. „Dobry fachowiec”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: usługę badań lekarskich dla uczestników projektu

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu

ul. Kościuszki 7

      26-600 Radom

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85000000-9 – badania lekarskie,

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje: 

 

Przedmiotem zamówienia będą badania lekarskie dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Dobry fachowiec” RPO WM umożliwiające uczestnikom szkoleń udział w praktycznych zajęciach na kursach:

 1. < >

  Malarz – tapeciarz

 2. Posadzkarz

   

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz ze świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczeń lekarskich o zdolności do udziału w zajęciach praktycznych w ramach w/w kursów. Na podstawie skierowań wystawionych przez Zamawiającego zgodnych z wzorami stanowiącymi załączniki od 4 do 6 niniejszego zapytania.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami rozpoznania chorób oraz zasadami etyki zawodowej, respektując prawa badanego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zawartymi w szczególności w:

 • Ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz.94 z późn. zm.),

 • Ustawie z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz.U. z 2014 r.poz.1184) oraz wydanymi do niej przepisami wykonawczymi,-Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r., w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

  Badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia stwierdzającego:

  1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym zawodzie,

  2. przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Wykonawca zobowiązany będzie do wydawania orzeczenia lekarskiego w dwóch egzemplarzach.

Wymagania dotyczące zamówienia:

 

Nie przewiduje się możliwości wypłacenia Wykonawcy zaliczki.

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH BADAŃ LEKARSKICH: 30
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenia  lub zwiększenia ) liczby uczestników skierowanych na badania, tym samym zmiany ilości i rodzaju badań w przypadku, gdy wystąpi taka konieczność. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Jednocześnie zmiany te nie spowodują zmiany cen wyszczególnionych w formularzach cenowych dla poszczególnych zawodów. 

 

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:

1. Przeprowadzenie badań lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich    kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (DZ. U. z    2014r. poz. 1144)

2.Przeprowadzenie badań lekarskich  na podstawie skierowań wystawionych dla każdego uczestnika indywidualnie przez Zamawiającego zgodnie z załącznikami 2-7.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone za faktycznie wydane zaświadczenia o zdolności do udziału w praktycznych zajęciach w w/w zawodach.

Zamówienie realizowane będzie  w okresie od dnia podpisania umowy do  30.06.2018 r.

 

4.  WARUNKI UDZIAŁU

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w  imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo

lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – zał. Nr 1.

 

 

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a) formularz ofertowy – wg załącznika nr 3

b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 1

c) oświadczenie wykonawcy – wg załącznika nr 2.

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału
w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” 

 

 

5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Miejsce:  Radom województwo mazowieckie.

 

 1. DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 1 ofertę.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY – OCENA OFERT

 

a) Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100%

 

 

       
 

cena ofertowa minimalna

cena oferenta

 

   

x 100

 

 

 

 

OCENA =                                                                                                  

                                                                                                                                                                                      

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

 

 1. WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY – DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ

 

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

 1. formularz ofertowy – wg załącznika nr 3

 2. oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 1

 3. oświadczenie wykonawcy – wg załącznika nr 2

   

  Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

   

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 25.01.2018 r. do godziny 12:00 w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu ul. Kościuszki 7 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Zaklejoną kopertę należy zaadresować:

 

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Kościuszki 7

 

26-600 Radom 

Winna również posiadać napis:

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Badania lekarskie dla uczestników projektu „Dobry fachowiec”

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

   

  Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

 2. INFORMACJE DODATKOWE

   

  Niniejsze zapytanie ofertowe zostało dodatkowo opublikowane na stronie internetowe http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia .

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektronicznej.

  W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela Agnieszka Taborek zsb-radom-kurs@wp.pl tel. (48) 36-218-32

    Załączniki:

 3. Formularz ofertowy- wg zał. Nr 3

 4. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg zał. Nr 1

 5. Oświadczenie wykonawcy - wg zał. Nr 2

 6. Wzory skierowań na badania – wyg zał.4-9.

Metadane

Data publikacji : 12.01.2018
Data modyfikacji : 12.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Taborek Zespół Szkół Budowlanych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wrońska Zespół Szkół Budowlanych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wrońska

Opcje strony

do góry