Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego - materiały budowlane

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego - na dostawę materiałów budowlanych w ramach projektu „Dobry fachowiec”

                                                                                                                        Radom, 15.12.2017           

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy materiałów budowlanych w ramach projektu „Dobry fachowiec”

   

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Otwarcie ofert odbyło się w Zespole Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7 w Radomiu, pok. 4 w dniu 13.12.2017r. o godz. 11.10 

   

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości  13.159,14 brutto.

 

 1. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

   

Nr Oferty

Nazwa i adres oferenta

Proponowana cena brutto za wykonanie usługi w PLN

Termin wykonania zamówienia (dni od podpisania zamówienia)

L.dz.109

METALZBYT-HURT Sp. z o.o.,
ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała

20.537,19

6

L.dz.111

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ROBEX S.C. Robert Lewandowski, Monika Otłowska, ul. Wilanowska 1 05-520 Konstancin-Jeziorna

7.128,61

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do przedmiotowej informacji.   

 

                                                                                  Koordynator Projektu

                                                                                  Agnieszka Taborek

 

 

Przetarg nieograniczony na ……………………………….w ramach projektu

 „Dobry fachowiec” 

.........................................................

.........................................................

………………………………………….

(nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Oświadczamy, że Firma/y, którą/e reprezentujemy

 1) nie należy do grupy kapitałowej *

 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

 z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

 2) należy do grupy kapitałowej *

 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

 z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

-           …………………………………………………………………………………………………… -             ………………………………………………………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

 

Data:........................................................

 

                                                                             .……......................................................................................

                                                                                                             (Podpis i pieczęć  wykonawcy/osoby                                                                                                                                            uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.12.2017
Data modyfikacji : 12.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Taborek Zespół Szkół Budowlanych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wrońska Zespół Szkół Budowlanych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wrońska

Opcje strony

do góry