Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-ponadpodstawowe/zespol-szkol-budowlanyc/ogloszenia-komunikaty/36623,ZAPYTANIE-OFERTOWE-KURS-CZESC-PRAKTYCZNA-W-PRZEDIEBIORSTWIE.html
22.05.2024, 08:03

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPYTANIE OFERTOWE - KURS CZĘŚĆ PRAKTYCZNA W PRZEDIĘBIORSTWIE

                                                                                                                                             Radom, dnia 12.12.2016 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, według procedur określonych dla zasady konkurencyjności określonej w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

                                                             

                W związku z realizacją projektu „Dobry fachowiec”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru przedsiębiorstw na organizację 48 godzinnej (6 dni) części praktycznej na kursach : betoniarz-zbrojarz, brukarz, dekarz, murarz-tynkarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zespół Szkół Budowlanych

im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

ul. Kościuszki 7

     26-600 Radom

 

1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje: 

Liczba osób w grupie: 6

Liczba grup realizowanych w ramach projektu:

betoniarz-zbrojarz - 3 grupy, brukarz - 3 grupy, dekarz - 3 grupy, murarz-tynkarz - 3 grupy, posadzkarz - 6 grup, malarz-tapeciarz - 6 grup.

Do zadań przedsiębiorstwa będzie należało:

1. Wyznaczenie 1 opiekuna dla 1 grupy szkoleniowej

2. Zapewnienie opieki dydaktycznej w czasie 48 godzin dydaktycznych (8 godzin dziennie) na każdym kursie dla uczestników kursów.

2. Opiekę nad uczestnikami kursów w zakresie ćwiczeń praktycznych i zadań zawodowych  oraz zapewnienie warunków technicznych i zagwarantowanie przeprowadzenia części praktycznej zgodnie z programem kursów przedstawionym przez Zamawiającego.

Zamawiający zapewnia:

1.Surowce i materiały niezbędne do przeprowadzenia praktycznej części kursów.

2. Odzież ochronną dla uczestników kursów.

3. Opiekę pedagogiczna w postaci jednego wykładowcy na każdym kursie w czasie 48 godzinnych ćwiczeń praktycznych.

Celem odbywania części praktycznej kursów jest:

1. Nabycie umiejętności praktycznych dla danego zawodu niezbędnych do przygotowania egzaminu czeladniczego.

2. Przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego uczestnikom kursu dla danego zawodu.

3. Poznanie technologii stosowanych w przedsiębiorstwie na wybranych zawodach.

4. Doskonalenie praktycznych umiejętności w wybranych zawodach. 

Praktyki odbywać się będą od poniedziałku do soboty po uzgodnieniu harmonogramu z Zamawiającym.

Miejscem odbywania części praktycznej kursów będzie teren miasta Radomia.

Zamawiający nie zgadza się na składanie ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w niniejszym postępowaniu w zakresie wybranego zawodu, zgodnie ze specyfiką i możliwościami przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może złożyć ofertę na organizację dowolnej liczby organizacji praktycznych w danym zawodzie.

Zamówienie realizowane będzie  w okresie od dnia podpisania umowy do  30.06.2018 r.

Wymagania dotyczące zamówienia:

Nie przewiduje się możliwości wypłacenia Wykonawcy zaliczki.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzone ćwiczenia praktyczne na danym kursie. Opiekun potwierdzi odbycie części praktycznej przez uczestników kursów na druku przekazanym przez Zamawiającego.

 

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:

Zapewnienie miejsca odbywania części praktycznej – terenu budowy.

Zapewnienie opieki dydaktycznej w postaci 48 godzin dydaktycznych na każdym kursie. 

Zamówienie realizowane będzie  w okresie od dnia podpisania umowy do  30.06.2018 r.

 

4.  WARUNKI UDZIAŁU

 

1.      Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

Przedsiębiorstwo cechuje innowacyjność procesowa,  produktowa, organizacyjna.

Przedsiębiorstwo posiada doświadczenie w realizacji części praktycznych kursów/praktyk zawodowych osób dorosłych.

2.      Wykonawca deklaruje, iż zapewni opiekę nad praktykantem przez cały czas trwania części praktycznej na kursie.

3.      Wykonawca deklaruje, iż zapewni uczestnikowi projektu realizację część praktyczną kursu w warunkach zgodnych z obowiązującymi wymogami i przepisami BHP.

4.      Usługa będzie świadczona w miejscu i w warunkach funkcjonującego przedsiębiorstwa z branży zgodnie z częścią zapytania.

5.      Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia.

6.      Wykonawca nie może zlecić wykonania praktyk osobom trzecim.

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w  imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – zał. Nr 1.

 

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a)  oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 1

b) formularz ofertowy – wg załącznika 2 – dla wybranego zawodu lub wszystkich zawodów.  

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” 

 

5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Miejsce:  Radom, województwo mazowieckie.

 

6.DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 1 ofertę na daną część zapytania tj. organizację ćwiczeń praktycznych na dowolnych kursach.

7.KRYTERIUM WYBORU OFERTY – OCENA OFERT

 

a) Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100%

 

       
 

cena ofertowa minimalna

cena oferenta

 

   

x 100

 

 

 

 

CENA =                                                                         

                                                                                                                                        

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

 

8.WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY – DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ

 

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a)             formularz ofertowy – wg załącznika nr 2 dla wybranej lub wszystkich części zapytania ofertowego.

b)             oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 1

 

Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

 

9.MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 22.12.2016 r. do godziny 11:00 w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu ul. Kościuszki 7 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Zaklejoną kopertę należy zaadresować:

 

 

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Kościuszki 7

 

26-600 Radom 

Winna również posiadać napis:

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Wybór przedsiębiorstwa do realizacji części praktycznej kursów
dla uczestników w ramach projektu  „Dobry fachowiec”

 

3.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

4.       INFORMACJE DODATKOWE

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało dodatkowo opublikowane na stronie internetowe http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia .

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektronicznej.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela Agnieszka Taborek, adres e-mail:zsb-radom-kurs@wp.pl, tel.: 483621832

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy  - wg zał. Nr 2
  2. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg zał. Nr 1
  3. Wzór umowy – wg zał. 3

                                                                                                                                                          

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2016
Data modyfikacji : 12.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wrońska Zespół Szkół Budowlanych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wrońska

Opcje strony