Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPYTANIE OFERTOWE - UBRANIA ROBOCZE

   

                                                                                                                                             Radom, dnia 07.12.2016 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, według procedur określonych dla zasady konkurencyjności określonej w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

                                                             

                W związku z realizacją projektu pn. „Dobry fachowiec”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: zakupu ubrań roboczych

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zespół Szkół Budowlanych

im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

ul. Kościuszki 7

      26-600 Radom

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

35113400-3 – Ubrania robocze

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje: 

Planowane zestawy odzieży ochronnej w poszczególnych zawodach:

Zadanie 1 - wykaz odzieży ochronnej w zawodzie betoniarz zbrojarz

 

 

 

 

 

Lp

NAZWA

ILOŚĆ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1

Kombinezon roboczy - sztuka

18

Kombinezon CLASSIC płótno (65% poliestru i 35% bawełny)

2

Maska przeciwpyłowa -sztuka

18

Maska przeciwpyłowa z zaworem VFFP1S

3

Rękawice ochrnonne - para

18

Rękawice BLUEBIRD

4

Buty robocze z noskami - para

18

Buty trzewiki skórzane metalowy podnosek Art Master rozm 6-szt.-43, 6 sz.-44, 6 szt.-45

       

 

 

Zadanie 2 - wykaz odzieży ochronnej w zawodzie brukarz

 

 

 

 

 

Lp

NAZWA

ILOŚĆ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1

Kombinezon roboczy - sztuka

18

Kombinezon CLASSIC płótno (65% poliestru i 35% bawełny)

2

Maska przeciwpyłowa -sztuka

18

Maska przeciwpyłowa z zaworem VFFP1S

3

Rękawice ochronne - para

18

Rękawice BLUEBIRD

4

Buty robocze z noskami - para

18

Buty trzewiki skórzane metalowy podnosek Art Master  rozm 6-szt.-43, 6 sz.-44, 6 szt.-45

5

Nakolanniki brukarskie - para

18

Nakolanniki NAKZEL żelowe

6

Kamizelki odblaskowo-ostrzegawcze - sztuka

18

Kamizelka ostrzegawcza KAM2 pomarańczowa lub żółta rozm 3szt.-M, 6szt.-L, 6szt.-XL, 3szt.-XXL

       

Zadanie 3 - wykaz odzieży ochronnej w zawodzie dekarz

 

 

 

 

 

Lp

NAZWA

ILOŚĆ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1

Kombinezon roboczy - sztuk

18

Kombinezon CLASSIC płótno (65% poliestru i 35% bawełny)

2

Rękawice ochronne - par

18

BLUEBIRD

3

Buty robocze - par

18

Buty trzewiki skórzane metalowy podnosek Art Master rozm 6-szt.-43, 6 sz.-44, 6 szt.-45

       

Zadanie 4 - wykaz odzieży ochronnej w zawodzie murarz-tynkarz

 

 

 

 

 

Lp

NAZWA

ILOŚĆ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1

Kombinezon roboczy - sztuk

18

Kombinezon CLASSIC płótno (65% poliestru i 35% bawełny)

2

Rękawice ochronne - par

18

BLUEBIRD

3

Buty robocze z noskami - par

18

Buty trzewiki skórzane metalowy podnosek Art Master rozm 6-szt.-43, 6 sz.-44, 6 szt.-45

       

 

 

Zadanie 5 - wykaz odzieży ochronnej w zawodzie posadzkarz

 

 

 

 

 

Lp

NAZWA

ILOŚĆ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1

Kombinezon roboczy - sztuk

36

Kombinezon CLASSIC płótno (65% poliestru i 35% bawełny)

2

Rękawice ochronne - par

36

BLUEBIRD

3

Buty robocze z noskami - par

36

Buty trzewiki skórzane metalowy podnosek Art Master rozm 12-szt.-43, 12 sz.-44, 12 szt.-45

4

Nakolanniki - par

36

Nakolanniki NAKZEL żelowe

5

Okulary ochronne - sztuk

36

Okulary ochronne atest  B501

6

Maska przeciwpyłowa - sztuk

36

 

 

     

Zadanie 6 - wykaz odzieży ochronnej w zawodzie malarz-tapeciarz

 

 

 

 

 

Lp

NAZWA

ILOŚĆ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1

Kombinezon roboczy - sztuk

36

Kombinezon CLASSIC płótno (65% poliestru i 35% bawełny)

2

Rękawice ochronne - par

36

BLUEBIRD

3

Buty robocze- par

36

Buty trzewiki skórzane metalowy podnosek Art Master rozm 12-szt.-43, 12 sz.-44, 12 szt.-45

4

Okulary ochronne - sztuk

36

Okulary ochronne atest  B501

5

Maska przeciwpyłowa - sztuk

36

Maska przeciwpyłowa z zaworem VFFP1S

 

Odzież i obuwie robocze muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach lub posiadać deklarację zgodności. Ochrony indywidualne muszą posiadać certyfikat CE. Wykonawca potwierdzi to na podstawie załącznika nr 2.

 1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu.

 2.Kolor kombinezonów, koszul i bezrękawnika zostanie ustalony z WYKONAWCĄ po podpisaniu umowy.

3. Wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia muszą być nowe.

Warunki dostawy:

a) dostawa do siedziby Zamawiającego: Radom, ul. Kościuszki 7 transportem na koszt Wykonawcy.

b) dostawa w ilościach i asortymencie wg zamówienia zamawiającego.

c)dostawa w cenach brutto określonych przez Wykonawcę dla każdego asortymentu,

zgodnie ze złożoną ofertą.

d) zapłat a za dostawę przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy

Zamówienie realizowane będzie  w okresie od dnia podpisania umowy do  23.12.2016 r.

 

Wymagania dotyczące zamówienia:

 

Nie przewiduje się możliwości wypłacenia Wykonawcy zaliczki.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zmniejszenia  lub zwiększenia ) liczby zestawów odzieży ochronnej. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wydane zestawy odzieży ochronnej. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu ilościowo- jakościowego.  W przypadku wad w przekazanych zestawach odzieżowych Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć odzież pozbawioną uszkodzeń.  

 

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:

Wynagrodzenie zostanie wypłacone za faktycznie wydane zestawy odzieży ochronnej  

Zamówienie realizowane będzie  w okresie od dnia podpisania umowy do  23.12.2016 r.

 

4.  WARUNKI UDZIAŁU

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w  imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo

lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – zał. Nr 1.

 

 

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

a) formularz ofertowy – wg załącznika nr 3

b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 1

c) Potwierdzenie norm – wg załącznika nr 2.

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału
w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” 

 

 

5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Miejsce:  Radom województwo mazowieckie.

 

 1. DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 1 ofertę.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY – OCENA OFERT

 

a) Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100%

 

 

       
 

cena ofertowa minimalna

cena oferenta

 

   

x 100

 

 

 

 

CENA =                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

 

 1. WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY – DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ

 

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

 1. formularz ofertowy – wg załącznika nr 3

 2. oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 1

 3. Potwierdzenie norm – wg załącznika nr 2

   

  Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

   

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 16.12.2016 r. do godziny 12:30 w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu ul. Kościuszki 7 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Zaklejoną kopertę należy zaadresować:

 

 

Zespół Szkół Budowlanych

im. Kazimierza Wielkiego

ul. Kościuszki 7

 

26-600 Radom 

Winna również posiadać napis:

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Odzież ochronna dla uczestników projektu „Dobry fachowiec”

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

   

  Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

 2. INFORMACJE DODATKOWE

   

  Niniejsze zapytanie ofertowe zostało dodatkowo opublikowane na stronie internetowe http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia .

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektronicznej.

  W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela Agnieszka Taborek zsb-radom-kurs@wp.pl tel.483621832

   

  Załączniki:

 3. Formularz ofertowy- wg zał. Nr 3

 4. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg zał. Nr 1

 5. Potwierdzenie norm - wg zał. Nr 2

   

                                                                                                                                                            

   

                                                                                                   

Metadane

Data publikacji : 07.12.2016
Data modyfikacji : 12.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wrońska Zespół Szkół Budowlanych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wrońska

Opcje strony

do góry