Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - ZAKUP TACHIMETRÓW - ZMIENIONE 09.12.2016

TREŚĆ PO ZMIANIE: ROZDZIAŁ VIII Miejsce i termin składania ofert 2. Ofertę należy złożyć w Zespół Szkół Budowlanych ul. Kościuszki 7 26-600 Radom w Sekretariacie w terminie do dnia 16.12.2016r. do godziny 12:00

 

 

                                        ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                       

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego

w Radomiu, ul. Kościuszki 7

26-600 Radom

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY 30.000 EURO

na

zakup tachimetrów na potrzeby szkoleń dla uczestników  projektu „Dobry fachowiec”

realizowane w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

KOD CPV 38000000-5 zakup tachimetrów

 

 

ROZDZIAŁ I    Tryb postępowania

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r.

             

ROZDZIAŁ II   Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia będzie zakup dwóch tachimetrów wraz z akcesoriami (statyw, tyczka, lustro GPR).

 

 

 

 

 

Opis minimalnych parametrów technicznych każdego z dwóch tachimetrów:

 

POMIAR KĄTÓW – METODA POMIARU

absolutna

Dokładność

co najmniej: 5” 

Kompensator jedno-/dwuosiowy, dokładność, zakres

Dwuosiowy , 1,5

Luneta – powiększenie, średnica [mm]

30x

Minimalna ogniskowa [m]

1,7

POMIAR ODLEGŁOŚCI – METODA POMIARU

fazowa

Dokładność [mm+ppm]

 

Z lustrem                                      

co najmniej 1,5 + 2

Z tarczą 

co najmniej 1,5 + 2

Bez lustra

co najmniej 2 + 2 

Zasięg [ m ]

 

Z jednym lustrem 

co najmniej: 3500

Z tarczą celowniczą

co najmniej: 250 

Bez lustra 

co najmniej: 400

Czas pomiaru [s ]

 

 W trybie dokładnym 

2,4

 W trybie tracking

0,15 

Pomiar bezlustrowy z plamką laserową 

tak

SERWOMOTORY

nie

WYŚWIETLACZ i KLAWIATURA

tak, alfanumeryczny 

REJESTRACJA DANYCH

 

Pojemności pamięci wewnętrznej, liczba obiektów

co najmniej – 50 000 pomiarów 

Port wejścia - wyjścia

obligatoryjnie: port szeregowy, USB, Bluetooth

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE

tak

Funkcje pomiarowe i obliczeniowe

zakładanie stanowiska, tyczenie/ domiary, wcięcia, tachimetria. Powierzchnia, czołówki, wysokości niedostępnych punktów, przeniesienie wysokości, mimośród celu, zapis mierzonego punktu do pamięci wewnętrznej, COGO

Polska wersja językowa

tak

Aktualizacja oprogramowania fabrycznego

tak

Format wymiany danych 

obligatoryjnie: ASCII lub TXT

BATERIA WEWNĘTRZNA

 

Pomiar kątów i odległości

co najmniej: 8 h

Ładowarka, baterie 

Ładowarka z możliwością podłączenia do gniazda 12V w samochodzie

INNE

 

Współpraca z odbiornikami GPS

Tak, 

Dioda do tyczenia

tak

Waga instrumentu z baterią

do 6 kg

Norma pyło- i wodoszczelności

Co najmniej:IP55 (odporność na opady do 8h)

Temperatura pracy [ o C ]

- 20 do + 50

Wymagane wyposażenie 

2 baterie, ładowarka, kabel do transmisji,  instrukcja w języku polskim, statyw drewniany,  tyczka  2,6 m i tyczka 3,6 m, 2 lustra

Gwarancja

Co najmniej 24 miesiące, w okresie ewentualnej naprawy taki sam instrument zastępczy

Tachimetry powinny być w pełni funkcjonalny i kompatybilny ze sprzętem będącym już  w posiadaniu przez Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu  tj. z tachimetrami Leica TS02 i TS06.

 

Tachimetry zgodnie z w/w wykazem będące przedmiotem zamówienia muszą być nieużywane.

Do obowiązków dostawcy należy dostarczenie na własny koszt tachimetrów zgodnie z w/w wykazem do siedziby Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:

Ø  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch tachimetrów do siedziby Zamawiającego.

Ø  Dostarczone tachimetry powinny być nowe, nie posiadające śladów używania oraz prawidłowo zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu.

Ø  W przypadku dostarczenia uszkodzonych tachimetrów Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej ich wymiany nie przekraczającej 5 dni.

Ø  Wykonawca dostarczy na własny koszt tachimetry

Ø  Termin dostawy nie później niż 14 dni od podpisania umowy.

Ø  Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w ciągu 2 dni od wyboru Wykonawcy Zamówienia.  

Ø  Przedmiot zamówienia musi być I gatunku, fabrycznie nowy i wolny od wad oraz spełniać warunki dla produktów bezpiecznych.

Ø  Przedmiot zamówienia musi posiadać oryginalne opakowanie producenta, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt ( karta produktu). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych.

Ø  Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania w obiektach szkolnych.

Ø  Podane przez Zamawiającego parametry techniczne sprzętu są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.

Ø  W cenie należy zawrzeć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia m. in. koszt transportu oraz inne niewymienione koszty, niezbędne do pełnej realizacji zamówienia.

Ø  Odbiór towaru nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

Ø  Wymagana gwarancja na sprzęt i urządzenia - nie krótsza niż 24 miesiące.

Ø  Zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjny zlokalizowanego na terenie Polski.

Ø  Zakupione tachimetry będą wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu.

 

ROZDZIAŁ III Termin wykonania zamówienia.

 

Realizacja zamówienia powinna rozpocząć się w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy. Planowany termin dostawy sprzętu nie później niż 30 grudnia 2016 roku. 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy nie dłużej niż 14 dni.

Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Siedziba Zamawiającego

 

ROZDZIAŁ IV Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać:

1.     Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1i 2 ustawy PZP;

2.     Wykonawcy którzy spełniający poniższe warunki:

 

1)       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2)       Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3)       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.

5.  Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym:

a) transport tachimetrów do siedziby Zamawiającego,

b) koszt tachimetrów,

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwoławczej.

9. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczone tachimetrów odebrane protokołem zdawczo -odbiorczym.

10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących działalności

Zamawiającego.

12. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnych Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

 

ROZDZIAŁ V Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

                             potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik Nr 2 – Formularz ofert

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy

 

 

ROZDZIAŁ VI Opis sposobu przygotowania oferty.

 

1.     Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej nią jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

2.     Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

3.     Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4.     Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5.     Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie zawierającej  oznaczenie

 

Nazwa i adres Wykonawcy

(ewentualnie pieczęć)

 

 

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Kościuszki 7

26-600 Radom  

 

     Oferta na:

 

            „Zakup tachimetrów w ramach projektu „Dobry fachowiec"

                   

                        Nie otwierać do dnia 16.12.2016

 

 

6.     W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty.

7.     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

ROZDZIAŁ VII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 

1.     Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

2.     Wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w godzinach urzędowania zamawiającego.

3.    Zamawiający urzęduje w

od poniedziałku do piątku – od godz. 7.30 do godz. 15.30

fax. 48 36 218 32

e-mail: zsb-radom-kurs@wp.pl   

4.     W sprawie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu należy kontaktować się z Panią Agnieszką Taborek nie później niż na dzień przed upływem terminu składania ofert.

  1. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-ponadgimnazjalne/zespol-szkol-budowlanyc/zsb/21424,Zespol-Szkol-Budowlanych.html bez ujawniania źródła zapytania.

6.     Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku złożonych zapytań konieczne będzie dokonanie zmian w treści zaproszenia do złożenia oferty. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-ponadgimnazjalne/zespol-szkol-budowlanyc/zsb/21424,Zespol-Szkol-Budowlanych.html

 

 

ROZDZIAŁ VIII  Miejsce i termin składania ofert

 

1.     Ofertę należy złożyć w

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Kościuszki 7

26-600 Radom

w Sekretariacie w terminie do dnia 1612.2016r. do godziny 12:00

2.     Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3.     Oferty złożone po terminie zostaną odesłane na adres wykonawcy wskazany na kopercie bez otwierania.

 

ROZDZIAŁ IX  Wybór oferty najkorzystniejszej -  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.     Oferty będą rozpatrywane przez komisję powołaną decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert.

2.   Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

1)     Cena   -    waga kryterium 90 pkt

ü  sposób ustalenie liczby punktów

 

 

2)     Ocena w zakresie kryterium terminu wykonania zamówienia należy wskazać w dniach będzie dokonywana na podstawie podanego w Formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia należy wskazać w dniach - liczba punktów możliwych do uzyskania – 10 pkt

 

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia należy wskazać w dniach zamówienia, zawiera się w okresie:

 

                      ≤7 dni                                                                   – otrzyma 10 pkt

8      - 11 dni                                                                     – otrzyma 5  pkt

12 – 14 dni                                                                      – otrzyma 3 pkt

więcej niż 14 dni                                                                – otrzyma 0 pkt

 PT –  ilość punktów za kryterium termin wykonania zamówienia należy wskazać w dniach

3 ) Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria:

         P= PC+PT

gdzie: P- ilość punktów

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy wykonawca celem potwierdzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia oferty:

1)     Złożył wszystkie wymagane dokumenty.

2)     Złożone dokumenty nie zawierają błędów.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie do składania ofert nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)     Oferta będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2)     Wykonawca nie złoży na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów.

3)      Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek rachunkowych.  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)     wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2)     wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne.

3)     Terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia. 

Od sposobu rozpatrzenia ofert nie przysługuje odwołanie.

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bądź podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację zakupu dwóch tachimetrów.

 

 

ROZDZIAŁ X  Istotne warunki umowy

 

1.     Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia realizacji zamówienia.

2.     Odpowiedzialność stron została określona we wzorze umowy

3.     Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy.

 

                                                                                                                                                          

 

Metadane

Data publikacji : 05.12.2016
Data modyfikacji : 12.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Taborek Zespół Szkół Budowlanych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wrońska Zespół Szkół Budowlanych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wrońska

Opcje strony

do góry