Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPYTANIE OFERTOWE - CATERING

 

 

                                        ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                       

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

ul. Kościuszki 7

26-600 Radom

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY 30.000 EURO

na

usługa cateringowa dla uczestników  projektu „Dobry fachowiec”

realizowane w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –

Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                                                      

KOD CPV 55520000-1 Usługi cateringowa

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013,  poz. 907 z późn.zm. )  zwana dalej ustawą PZP.

             

ROZDZIAŁ I    Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników  projektu „Dobry fachowiec” .

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH USŁUG CATERINGOWYCH:
Liczba uczestników na każdym szkoleniu: 6

Liczba spotkań w każdej grupie szkoleniowej: 15

liczba grup szkoleniowych:  24

Dokładna liczba zestawów obiadowych  i serwisów kawowych na poszczególne spotkania będzie podawana Wykonawcy w dniu spotkania do godz. 10:00

 Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:

- przygotowania, dowożenia i podanie posiłków w dniu wskazanym przez Zamawiającego oraz w miejscu i Sali w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

- estetycznego podawania posiłki;

- świadczyć usługę wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych;

- przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.);

- przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i p.poż. oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie świadczenia usługi;

Zamówienie realizowane będzie  w okresie od dnia podpisania umowy do  30.06.2018 r.

Zapewnienie cateringu zgodnie z następującym wykazem:

1. Bufet kawowy dla poszczególnych grup szkoleniowych przed rozpoczęciem szkoleń – godzina do uzgodnienia z Zamawiającym oraz w trakcie jego trwania, składający się z:

1.Serwisu kawowego tj.:

a) świeżo parzona kawa – nielimitowana,

b)świeże mleko do kawy – nielimitowanie,

c) herbata (2 rodzaje: zwykła i owocowa) gorąca woda do herbaty – min 2 szt./ osoba

d)Cukier w saszetkach 2g (zwykły i trzcinowy) – min. 4 szt./osoba

e) świeża cytryna pokrojona w plasterki – nielimitowana

f) 3 rodzaje ciastek typu domowego wypieku tj. pierniki w czekoladzie, maślane rogaliki, kruche ciastka nadziewanie – w równych porcjach – 200 g na osobę na 1 dzień szkoleniowy tj. 8 godzin.

2.Dwu daniowego obiadu:

a) zupa – 250 ml na osobę,

b) drugie danie – 1 porcja składająca się z 200 g ziemniaków/ryżu/kaszy + 150 g mięsa/ryby +surówka/zestaw surówek 200 g.

Dania obiadowe dostarczone w jednorazowych pojemnikach wraz z kompletem jednorazowych sztućców oraz serwetką.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej 10 zestawów obiadowych, po podpisaniu umowy.

Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia:

a)     używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
2) przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),

b)    dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,

c)     kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,

d)     zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.

e)     świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;

f)     przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych,

g)    przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości - filetowane, dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania, owoce powinny być czyste i dojrzałe;

h)     przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciasteczka kruche, cukier, mleko, itp. Oferent zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usługi,

i)      ustalania z Zamawiającym menu na poszczególne dni szkoleniowe, w szczególności składników rodzajów zup i dań głównych w terminie min. 3 dni przed planowanym spotkaniem;

j)      uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego w sytuacji udziału w szkoleniach osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie min. 3 dni przed planowanym spotkaniem,

k)     zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób, odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu zajęć.

l)      dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 15 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz 5 min. przez rozpoczęciem przerwy lunchowej;

m)   zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi;

n)     uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po posiłkach 30 minut po zakończeniu spotkania.

 

 

ROZDZIAŁ II Termin wykonania zamówienia.

 

Realizacja zamówienia powinna rozpocząć się w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – 9 grudnia 2016 roku.  

 

ROZDZIAŁ III Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać:

1.     Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1i 2 ustawy PZP;

2.     Wykonawcy którzy spełniający poniższe warunki:

 

1)       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający uzna, że wykonawca posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności na podstawie złożonego oświadczenia.

2)       Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

3)       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia na podstawie złożonego oświadczenia.

3. Zastosuje klauzulę społeczną

1)       Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia stosowanie klauzuli społecznej na podstawie złożonego oświadczenia.

 

ROZDZIAŁ IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

                             potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik Nr 2Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie wykonawcy

 

 

 

ROZDZIAŁ V Opis sposobu przygotowania oferty.

 

Oferta wykonawcy

1.     Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej nią jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

2.     Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

3.     Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4.     Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5.     Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie zawierającej  oznaczenie

 

Nazwa i adres Wykonawcy

(ewentualnie pieczęć)

 

 

Zespół Szkół Budowlanych

ul. Kościuszki 7

26-600 Radom  

 

     Oferta na:

 

            „Usługę cateringową w ramach projektu „Dobry fachowiec"

                   

                        Nie otwierać do dnia 09.12.2016

 

 

6.     W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty.

7.     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

ROZDZIAŁ VI Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 

1.     Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

2.     Wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w godzinach urzędowania zamawiającego.

3.    Zamawiający urzęduje w

od poniedziałku do piątku – od godz. 7.30 do godz. 15.30

fax. 48 36 218 32

e-mail: zsb-radom@wp.pl   

4.     W sprawie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu należy kontaktować się z Panią Agnieszką Taborek nie później niż na dzień przed upływem terminu składania ofert.

5.     Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej www.zsb-radom.internetdsl.pl bez ujawniania źródła zapytania.

6.     Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku złożonych zapytań konieczne będzie dokonanie zmian w treści zaproszenia do złożenia oferty. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej www.zsb-radom.internetdsl.pl

 

 

ROZDZIAŁ VII  Miejsce i termin składania ofert

 

1.     Ofertę należy złożyć w

Zespół Szkół Budowlanych

Ul. Kościuszki 7

26-600 Radom

w Sekretariacie w terminie do dnia 09.12.2016r. do godziny 12:00

2.     Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3.     Oferty złożone po terminie zostaną odesłane na adres wykonawcy wskazany na kopercie bez otwierania.

 

ROZDZIAŁ VIII  Wybór oferty najkorzystniejszej -  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.     Oferty będą rozpatrywane przez komisję powołaną decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert.

2.   Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

1)     Cena   -    waga kryterium 90 pkt

ü  sposób ustalenie liczby punktów

 

 

2)     Klauzula społeczna -   waga kryterium 10 pkt

ü  w przypadku posiadania -  10 pkt.

ü  w przypadku braku – 0 pkt

 

3.   Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy wykonawca celem potwierdzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia oferty:

1)     Złożył wszystkie wymagane dokumenty.

2)     Złożone dokumenty nie zawierają błędów.

4.     Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie do składania ofert nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

5.     W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.     Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

7.     Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)     Oferta będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2)     Wykonawca nie złoży na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów.

3)      Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek rachunkowych.  

8.     Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

9.     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)     wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2)     wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne.

3)     Terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia. 

10.  Od sposobu rozpatrzenia ofert nie przysługuje odwołanie.

 

 

ROZDZIAŁ VIII  Istotne warunki umowy

 

1.     Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 30.06.2018.

2.     Monitorowanie realizacji umowy:

1)     ZSB zastrzega sobie prawo do wizyt i czynności monitorujących mających na celu dokonanie oceny  prawidłowości wykonania usługi. 

3.     Odpowiedzialność stron została określona we wzorze umowy

4.     Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy.

 

 

                                                                                                                                                          

 

Metadane

Data publikacji : 01.12.2016
Data modyfikacji : 07.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Taborek Zespół Szkół Budowlanych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wrońska Zespół Szkół Budowlanych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wrońska

Opcje strony

do góry