Urząd Miejski w Radomiu

Nabór na Stanowisko Pracy - Woźna 1/4 Etatu

 

 

                                                                             

                                                                                                                     

 

DYREKTOR

XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  im. Stanisława Staszica

w Radomiu

zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)

 

 

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  im. Stanisława Staszica,

ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom

NAZWA STANOWISKA PRACY:

WOŹNA

1/4 etat

 

1.Warunki zatrudnienia:

a)      forma zatrudnienia - umowa o pracę;

b)      wymiar zatrudnienia – 0,25 etatu.

 

2.       Wymagania związane ze stanowiskiem

a)      niezbędne:

-obywatelstwo polskie;

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe;

-niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźnej;

b)      dodatkowe:

-pożądane cechy kandydata: sumienność, umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna,   

  komunikatywność.

 

3.       Zakres zadań:

- pełnienie dyżurów w portierni;

- obsługa dzwonków na lekcje i przerwę;

 -kontrola kluczy, wydawanie i przyjmowanie kluczy  do pomieszczeń biurowych oraz innych    

  pomieszczeń pod nadzorem;

- kontrolowanie zmiany obuwia młodzieży wchodzącej do szkoły;

- kontrolowanie osób wchodzących do szkoły;

- zwracanie uwagi na sytuacje przed budynkiem szkoły;

- nie zezwalanie  na wynoszenie poza budynek szkoły sprzętu szkolnego bez zezwolenia przełożonych; 

- obsługa młodzieży w boksach szatni szkolnej;

- utrzymanie czystości w portierni, przy wejściu do szkoły oraz szatni;

- innych niezbędnych prac na terenie szkoły;

- wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 

4.       Wymagane dokumenty:

-wniosek o zatrudnienie z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;

-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; (pobierz)

-kwestionariusz dla pracownika; (pobierz)

-kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Uwaga: Kandydat może przedłożyć inne dodatkowe dokumenty, które jego zdaniem świadczą o jego umiejętnościach i mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu.  Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  

 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 
27 października 2020 r. do godz.13:00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
"Oferta pracy - woźna"
w  siedzibie szkoły- urna przy wejściu do szkoły:

XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  im. Stanisława Staszica,

 ul. 11 Listopada 27, 26-600 Radom

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres  11lo@staszic.radom.pl z wyżej wymienionym dopiskiem.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:

  • wytworzenie informacji: Agnieszka Pecio-sekretarz szkoły
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Pecio (2020.10.23)

Metadane

Data publikacji : 23.10.2020
Data modyfikacji : 23.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Pecio XI Liceum Ogólnokształcące
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Pecio

Opcje strony

do góry