Urząd Miejski w Radomiu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI NA CZAS ZASTĘPSTWA od 26.08.2019r.

NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI NA CZAS ZASTĘPSTWA

  • Miejsce pracy – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu,
    ul. Żeromskiego 10, 26-600 Radom
  • Stanowisko – sprzątaczka
  • Umowa na czas zastępstwa od dnia 26 sierpnia 2019 r.
  • Wymiar czasu pracy – pełny etat

 

WYMAGANIA:
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

- zręczność fizyczna i ogólna sprawność,
- wykształcenie co najmniej podstawowe,
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
- dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- utrzymanie bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,

- opróżnianie koszy na śmieci, zamiatanie, mycie podłóg, mycie urządzeń sanitarnych, odkurzanie, wycieranie kurzy,

- obsługa szatni szkolnej uczniów.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
- podanie o pracę,
- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej (życiorys),
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zawodowe,
- kserokopie świadectw pracy,
-własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji,

-własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

- własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - 14.08.2019 r.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się dnia 20 sierpnia 2019 r. w godzinach 9.00 - 13.00, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne kandydatów nieprzyjętych będzie można odebrać przez 30 dni od dnia 20 sierpnia 2019 r. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko sprzątaczki” w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu.

 

Metadane

Data publikacji : 09.08.2019
Data modyfikacji : 08.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Wesołowski I Liceum Ogólnokształcące
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Religa

Opcje strony

do góry