Urząd Miejski w Radomiu

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
•    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
•    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
•    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
•    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Jakubiak, wojciech.jakubiak@psp9.radom.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1.    Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Sandomierskiej 19 naprzeciwko bloku nr 17. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, przeznaczone dla personelu szkoły i interesantów. Od strony ulicy Sandomierskiej jest brama i furtka, prowadzące do wejścia do szkoły dla uczniów, do szatni. Od strony boiska jest brama wjazdowa dla pojazdów, ale może być wykorzystana jako droga ewakuacyjna. Od łącznika z halą sportową prowadzi też wyjście na plac zabaw, a z drugiej strony hali sportowej jest dodatkowe wyjście ewakuacyjne, umożliwiające także wyjście dzieci na zajęcia wychowania fizycznego. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W gabinecie wicedyrektorów jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły, boisko oraz korytarze na każdej kondygnacji. Przy placu od ul. Sandomierskiej znajduje się wejście na klatkę schodową prowadzącą do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
2.    W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego końcu znajduje się klatka schodowa stanowiąca wyjście ewakuacyjne. Budynek nie posiada wind.
3.    W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
4.    Na terenie szkoły znajduje się 30 miejsc parkingowych. Jedno miejsce jest zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych.
5.    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
6.    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
Na terenie szkoły nie są używane aplikacje mobilne.

 

Metadane

Data publikacji : 31.03.2021
Data modyfikacji : 01.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Jakubiak Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Jakubiak Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Jakubiak

Opcje strony

do góry