Urząd Miejski w Radomiu

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

Deklaracja dostępności PSP nr 5 w Radomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PSP nr 5 w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-06

Status pod względem zgodności z ustawą. 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Roman Kozyra.
 • E-mail: sekretariat@psp5.radom.pl
 • Telefon: 483641048

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu
 • Adres: ul. Gen. Sowińskiego 1
  26-600 Radom
 • E-mail: sekretariat@psp5.radom.pl
 • Telefon: 483641048

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sowińskiego 1. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Na półpiętrze, w szatni oraz od strony placu zabaw i boiska "Orlik" znajdują się oddzielne dwa wejścia/wyjścia ze/do szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Na portierni szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły, szatnię oraz korytarze na piętrach szkoły i przy sali gimnastycznej. Ponadto od strony przejścia na plac zabaw znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni.
 2. W budynku szkoły w części parteru jest dostosowanie dla osób niepełnosprawnych - wejście/wyjście od strony placu zabaw i boiska "Orlik" - podjazd z poręczą.
 3. W budynku na każdym poziomie (szatnia, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa.
 4. Budynek nie posiada wind. 
 5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. 
 6. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 7. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz od strony wejścia znajdującego się od strony placu zabaw i boiska "Orlik".
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.
 10. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie udostępnia aplikacji mobilnych

 

Informacje dodatkowe

1. Do szkoły może wejść osoba z psem asystentem.
2. W szkole nie ma  możliwości korzystania z tłumacza migowego.
3. Na terenie szkoły obowiązują wewnętrzne procedury ewakuacyjne oraz przeszkoleni pracownicy.
4. W celu odczytania danych na stronie szkoły można użyć syntezatora mowy przy pomocy czytnika ekranu.
5. Tekst na stronie jest łatwy do czytania i rozumienia ETR.
5. W razie braku możliwości odczytu tekstu prosimy dzwonić pod numer 483641048, pracownik szkoły odczyta tekst lub pomoże dostać się do budynku szkoły.
6. W celu kontaktu z pracownikiem istnieje możliwość kontaktu poprzez kontakt osobisty w dostosowanej części budynku, telefoniczny, korespondencję tradycyjną, e-mail, fax lub kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika.
7. W sekcji nagłówka strony znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie kontrastu i wielkości czcionki.
8. Strona nie jest wyposażona w skróty klawiszowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.
9. Szablon strony jest responsywny, umożliwia przeglądanie jej na telefonach i tabletach.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2021
Data modyfikacji : 26.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Czerwiec Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gibała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gibała

Opcje strony

do góry