Urząd Miejski w Radomiu

https://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/szkoly-podstawowe/psp22/ogloszenia-komunikaty/39538,REGULAMIN-KONKURSU-OFERT-NA-PROWADZENIE-SKLEPIKU-SZKOLNEGO.html
2021-10-19, 11:52

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT

 

NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO

 

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Reja w Radomiu

 

 

Konkurs ogłoszono na stronie internetowej

 

http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
 
im. Mikołaja Reja w Radomiu

ul. Krucza 2/10

26-600 Radom

 

1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu

 

Zamawiający :

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
 
im. Mikołaja Reja w Radomiu

ul. Krucza 2/10

26-600 Radom

Tel. 48 331-03-57      Fax. 48 331-09-26

 

 

ogłasza konkurs ofert na „Prowadzenie sklepiku szkolnego"
w

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Reja w Radomiu

 

 

 

3. Przedmiot konkursu

 

Po wynajęciu w/w pomieszczenia Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na następujących zasadach:

 

- codzienne otwieranie sklepiku, z wyłączeniem dni wolnych od nauki,

 

- utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku zgodnie z wymogami

odpowiednich służb,

 

- przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, sanitarno-epidemiologicznych

 

- oferta sklepiku powinna obejmować żywność, zgodnie z:

 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane
w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
(Dz. U. z 2016r. poz. 1154).

 

 

 

4. Termin realizacji umowy

 

Wymagany termin realizacji umowy – 01.10.2016 r. – 31.05.2017 r.

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty

 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

 

2) Oferta pisemna musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy ( druk w załączeniu),

- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem, działalności objętej postępowaniem konkursowym,

- oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowy.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego”.

Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

                                      

6. Warunki wymagane od oferentów

 

1) Oferent musi być podmiotem gospodarczym, tj. musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, do ewidencji działalności gospodarczej i działać na podstawie ustawy o

działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych,

 

2) Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku innemu podmiotowi bez zgody zamawiającego,

 

3) Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do oferty następujące dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków:

 

- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym,

 

- oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie, zapoznaniu się z dokumentami konkursowymi oraz ich akceptacji,

 

- oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym

Brak oświadczeń spowoduje odrzucenie oferty.

 

7. Kryteria oceny ofert

 

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się propozycję wysokości czynszu brutto za

okresy miesięczne – najkorzystniejsza cena.

 

8. Termin i miejsce składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego” do dnia 10-09-2016 r. do godz. 16.00

Oferty złożone po wyżej podanym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia i bez otwierania. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia.

 

 

 

9. Tryb udzielania wyjaśnień warunków konkursu

 

Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w godzinach pracy sekretariat tj.      od 7.30 do 15.30 – tel. 48  331-03-57

 

10. Miejsce i termin i tryb otwarcia ofert

 

1) Wyboru oferenta dokona komisja konkursowa.

 

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi - 28.09-2016 r. o godz. 12.00

 

3) Otwarcie ofert jest jawne.

 

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa oferenta wraz
z proponowaną ceną za wynajem.

 

4) Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień:

 

- nie została zachowana prawidłowa forma oferty,

 

- oferta została złożona przez oferenta, który nie spełnia warunków wymaganych od oferentów,

 

- brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów,

 

- oferta została złożona po terminie składania ofert,

 

- oferta została złożona w niezamkniętej kopercie.

 

11. Tryb ogłoszenia wyników konkursu i zawarcia umowy.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły, wskazując firmę (nazwę i jej siedzibę) której ofertę wybrano oraz cenę.

 

Zał. nr 1- Oferta

Zał. nr 2 - Oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

..........................................

( pieczęć oferenta)

 

OFERTA

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mikołaja Reja w Radomiu

 

 

            Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, zamieszczonego na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Radomiu oferujemy prowadzenie sklepiku szkolnego na terenie szkoły.

 

1. Oferujemy czynsz z tytułu najmu pomieszczenia ................ zł ( brutto) miesięcznie  (słownie: .......................................................................................................................................)

 

2. Oświadczamy,

że projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Ofertę niniejszą składamy na ..........................kolejno ponumerowanych stronach.

4.Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie,

- Zaparafowany projekt umowy.

 

 

 

 

 

 

 

........................................................               ........................................................

         Miejscowość , data                                             podpis(y) osób uprawnionych

                                                                                  do reprezentacji oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

..........................................

( pieczęć oferenta)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W KONKURSIE

 

 

Ja ( My) , niżej podpisany (ni)

 

 

....................................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz:

 

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa oferenta)

 

 

...................................................................................................................................................

(adres siedziby oferenta)

 

 

 

 

przystępując do konkursu na : „ Prowadzenie sklepiku szkolnego”

w

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja
w Radomiu

 

oświadczam, że:

 

1. Prowadzę działalność gospodarczą zgodną z profilem działalności objętej

postępowaniem konkursowym,

 

2. Zapoznałem się i akceptuję dokumentację konkursową oraz dokonałem  wizji lokalnej,

 

3. Nie zalegam z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

 

 

 

 

.........................................................                                     ......................................................

            Miejscowość , data                                                      podpis(y) osób uprawnionych

                                                                                              do reprezentacji oferenta

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 20.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kapusta Publiczne Gimnazjum Nr 12

Opcje strony