Urząd Miejski w Radomiu

Uchwała nr 427/2017 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia

  UCHWAŁA NR 427/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 427/2017 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia

UCHWAŁA NR 427/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

dzieci w wieku do lat 5  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.),  art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1

oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:


§ 1. 1.  Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, zwane dalej „przedszkolami”, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 2. Godziny realizacji zajęć, o których

mowa w ust. 1, określa statut przedszkola.

§ 2. 1.  W czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, przedszkola udzielają odpłatnych świadczeń dla dzieci w wieku do lat 5, które obejmują:

1) realizowanie zajęć w ramach programów własnych opracowanych przez przedszkola oraz innowacji pedagogicznych poszerzających podstawę programową, z wykorzystaniem metod uwzględniających szczególne uzdolnienia i zainteresowania dzieci,

2) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu oraz podczas realizacji zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem nauczycieli specjalistów (logopeda, psycholog) oraz zajęć dodatkowych

organizowanych na wniosek rodziców,

b) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających, uwzględniających metody obniżenia i redukowania lęków oraz napięć u dzieci,

c) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

d) organizowania gier i zabaw dydaktycznych, badawczych, ruchowych i tematycznych wspomagających rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny dziecka,

3) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach sportowych, artystycznych i okolicznościowych,

4) realizowanie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.

2. Ustala się, iż opłata za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas zajęć określonych w § 1 ust. 1 dla dzieci w wieku do lat 5 wynosi 1 zł.

3. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (opiekunów prawnych) o zakresie świadczeń udzielanych przez przedszkole, terminach

i sposobie uiszczania opłat za udzielane świadczenia oraz  sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia oraz dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat

za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, zmieniona uchwałą Nr 583/2013

z dnia 26 sierpnia 2013 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.01.2019
Data modyfikacji : 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Kalwasińska Przedszkole Publiczne Nr 17
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Kalwasińska

Opcje strony

do góry