Urząd Miejski w Radomiu

STATUT

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2 W RADOMIU ul. Jasińskiego 4 ( tekst jednolity )

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2

W RADOMIU

ul. Jasińskiego 4

(tekst jednolity

 

Uchwała Nr 2/2015/2016

Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2015r.

w sprawie zmiany Statutu Przedszkola

 

Statut opracowany został na podstawie:

 • Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014r, poz.191 ze zmianami)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz.624 ze zmianami)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2012r. poz.977) zmienionego Rozporządzeniem MEN z dnia 30 maja 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2014r, poz.803, załącznik nr 1: podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2015r. poz.1270)
 • Zarządzenia Nr 300/2007 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 maja 2007r.
  w sprawie funkcjonowania przedszkola w dwóch budynkach
 • Uchwała Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia zmienionej Uchwałą Nr 583/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 06 marca 2013r. poz.2726 zm. Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 02 września 2013r. poz.9480)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz.155; z 1993r. Nr 83, poz.390; z 1999r. Nr 67, poz.753) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2014r, poz.478)
 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 432 ze zmianami)
 • Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 6, poz. 69 z 2003r. ze zmianami)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 07 maja 2013r. poz.532)
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz.526 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2002r. Nr 100, poz.908)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 08 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz.1516) ze zmianami (Dz.U. z 2014r, poz. 1150)
 • -Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014r, poz.1157)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 29.10 2013r, poz.1257)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014r, poz.1170 ze zmianami)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz.1054 ze zmianami)
 • Obwieszczenie MEN z dnia 31 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz.U. z 2014r, poz.893 ze zmianami)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015r, poz.1113)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 06 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015r, poz.1214)

 

           POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

 

 1. Przedszkole nosi nazwę:

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radomiu,

ul. Jasińskiego 4

         zwane dalej „przedszkolem”.

 1. Przedszkole jest publiczną jednostką oświatową w rozumieniu art. 6 ustawy.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Radom.
 3. Nadzór pedagogiczny w odniesieniu do Przedszkola Publicznego Nr 2  sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu. W odniesieniu do nauczycieli nadzór pedagogiczny pełni dyrektor placówki.
 4. Na wniosek Rady Pedagogicznej organ prowadzący może nadać imię osoby (osób), instytucji lub organizacji.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z „Ustawy o systemie oświaty” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 3. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu interwencji specjalistycznej,
 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka,
 3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 1. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym.
 1. Przedszkole oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.
 1. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych  dziecka, nauczyciel  realizuje  w ramach określonych  obszarów:
  1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
  2. kształtowanie  czynności  samoobsługowych, nawyków  higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
  3. wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci,
  4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
  5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
  6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
  7. wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem,
  8. wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec),
  9. wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne,
  10. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
  11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
  12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
  13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
  14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
  15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,
  16. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,
  17. przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
 2. Przedszkole:
 1. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Dla grupy innego wyznania religijnego dopuszcza się uczestnictwo dzieci w odmiennych praktykach religijnych (na podstawie odrębnych przepisów),
 2. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracując z poradnią  psychologiczno-pedagogiczną (w porozumieniu i za zgodą rodziców - prawnych opiekunów),
 3. organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi po przedłożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziomu rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia (dopuszcza się  przyjmowanie w/w dzieci na tzw. okres wstępny trwający do trzech miesięcy).
 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie, jeżeli ma ono możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.
 1. Zespół wczesnego wspomagania dziecka jest powoływany przez dyrektora przedszkola, który koordynuje jego pracę albo upoważniony przez dyrektora nauczyciel.
 2. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania dziecka należy w szczególności
 1. ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 2. nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
 3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
 4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 1. Warunki organizowania zajęć w ramach wczesnego wspomagania są następujące:
  1. zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka,
  2. zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną,
  3. w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia – zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin,
  4. zajęcia, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym,
  5. miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 2. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
  1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka
   i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
  2. udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
  3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
  1. z niepełnosprawności,
  2. z niedostosowania społecznego,
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  4. ze szczególnych uzdolnień,
  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
  6. z zaburzeń komunikacji językowej,
  7. z choroby przewlekłej,
  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  9. z niepowodzeń edukacyjnych,
  10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
  11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola i jest ona udzielana dzieciom:
  1. z inicjatywy:
   1. rodziców dziecka,
   2. dyrektora przedszkola,
   3. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem,
   4. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
   5. poradni,
   6. asystenta edukacji romskiej,
   7. pomocy nauczyciela,
   8. pracownika socjalnego,
   9. asystenta rodziny,
   10. kuratora sądowego
  2. w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
   1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
   2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze  terapeutycznym,
   3. porad i konsultacji.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez wychowawców grup i specjalistów.
 1. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę grupy lub dyrektora przedszkola, że konieczne jest objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w §2, ust.6b wychowawca (wychowawcy) grupy w porozumieniu z dyrektorem przedszkola planuje i koordynuje udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 1. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dotyczy odpowiednio wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
 1. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne wychowanków, w tym ich zainteresowania
  i uzdolnienia.
 1. prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 1. Nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści udzielający wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie sposobu prowadzenia i dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej placówki.
 1. (uchylony)
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami wychowanków,
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
  4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
  5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna  przedszkola  prowadzona jest na podstawie:
  1. podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stanowiącej obowiązkowy zestaw celów i treści wychowania i nauczania realizowanych we wszystkich obszarach działalności kształcącej przedszkola, w każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego,
 1. programu wychowania przedszkolnego opracowanego przez nauczyciela (zespół nauczycieli) lub wybranego spośród programów opracowanych przez innego autora (autorów), dopuszczonego przez dyrektora do użytku przedszkolnego,
 2. rocznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej zatwierdzonego uchwałą Rady Pedagogicznej,
 3. miesięcznych planów pracy wychowawczo-kształcących opracowanych przez nauczycieli poszczególnych oddziałów, przyjmowanych do realizacji przez dyrektora przedszkola.
 1. (uchylony)
 1. W grupach dzieci 5-letnich prowadzone są w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego obowiązkowe zajęcia z języka obcego nowożytnego. Do dnia 31 sierpnia 2020r. zajęcia z języka obcego w przedszkolu będą mogły prowadzić osoby, które mają uprawnienia do pracy w przedszkolu oraz legitymujące się świadectwem znajomości tego języka przynajmniej na poziomie podstawowym.
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
  1. każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,
  2. w grupie najmłodszej może być zatrudniona osoba jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki,
  3. podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

4).

 1. (uchylony)
 2. (uchylony)
 3. (uchylony)

12.(uchylony)

 

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:
 1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście. Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych w arkuszu organizacji przedszkola i podanych do wiadomości ogółowi rodziców.
 3. Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola od godziny 6.00, w szatni przygotowują je do pobytu w przedszkolu i oddają pod opiekę nauczycielowi.
 4. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny 17.00.
 5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka z przedszkola przez osobę pełnoletnią, upoważnioną przez rodziców, określoną na piśmie.
 6. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego.
 7. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka przedszkola. Może ono być w każdej chwili przez rodziców odwołane lub zmienione (w formie pisemnej).
 8. Rodzice mogą upoważnić określoną, pełnoletnią osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 9. Przy odbiorze dziecka z przedszkola rodzice lub osoba upoważniona przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od chwili przywitania się z nim.
 10. Nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np.: będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków uniemożliwiających sprawowanie opieki nad dzieckiem).
 11. W sytuacjach odmowy wydania dziecka nauczyciel zawiadamia dyrektora przedszkola oraz telefonicznie rodzica.
 12. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel obowiązany jest powiadomić telefonicznie o tym fakcie rodziców.
 13. Niemożność skontaktowania się z rodzicem pod wskazanymi przez nich numerami telefonu skutkuje powiadomieniem komisariatu policji.
 14. Rodzice zobowiązani są do uaktualniania na bieżąco, w formie pisemnej,
 15. numerów telefonów, pod którymi są dostępni do kontaktów z nauczycielami i dyrektorem przedszkola.
 16. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 17. W kwestiach spornych dotyczących próby odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nieupoważnione nauczyciel niezwłocznie zawiadamia rodziców i policję.
 1. O zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzice informowani są na pierwszym zebraniu organizowanym w nowym roku szkolnym.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 3

 

 1. Organami przedszkola są:
 1. Dyrektor Przedszkola,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców lub Rada Przedszkola (jeśli zostały utworzone)
 1. DYREKTOR  PRZEDSZKOLA

Dyrektor przedszkola w szczególności:

 1. kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli,
 3. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
 7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 8. stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
  i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
 9. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
 1. w przypadku nieprzestrzegania przepisów przez nauczycieli oraz uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art.6 Karty Nauczyciela, podlegają  karze  wynikającej z Karty Nauczyciela (rozdział 10). Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem Pracy.
 • W stosunku do pracowników nie będących nauczycielami stosuje się kary wynikające z Kodeksu Pracy.
 1. Pracownikom, którzy  przez  wzorowe  wypełnianie  obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, mogą być przyznawane nagrody:
 • dla nauczycieli określa Karta Nauczyciela (rozdział 6),
 • dla pracowników nie będących nauczycielami Kodeks Pracy (rozdział V).
 1. szczegółowe kryteria przydzielania nagród określa regulamin obowiązujący w placówce.
 1. występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, związków zawodowych, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami.
 2. Dyrektor przedszkola odpowiada za:
 1. proces wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczy,
 2. zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,
 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas godzin działalności przedszkola oraz stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej,
 4. celowe wykorzystywanie środków przeznaczonych na działalność przedszkola,
 5. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji,
 6. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
 1. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przedszkolu, w którym  nie  utworzono  stanowiska  wicedyrektora - inny nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 1. RADA  PEDAGOGICZNA.
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących: kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z analizą pracy wychowawczo-dydaktycznej za półrocze, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkola oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu  prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 6. Dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
 1. Dyrektor przedszkola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
 1. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności poprzez:
 1. diagnozę pracy przedszkola,
 2. planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
 3. prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.
 1. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
 1. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej najpóźniej do 31 sierpnia każdego roku.
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie rocznych planów pracy oraz dokonywanych zmian,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu (po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców),
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
 4. podejmowanie uchwał o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
 5. uchwalanie zmian w statucie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 6. ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym  sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych,
 2. projekt planu finansowego przedszkola,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych ważnych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom
 5. stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
 6. zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które po dopuszczeniu do użytku w przedszkolu wchodzą w skład zestawu programów wychowania przedszkolnego.
 1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.3.7 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie placówki. W sytuacji, gdy rada placówki nie została powołana, jej kompetencje, zgodnie z art.52, ust.2 ustawy o systemie oświaty, przejmuje Rada Pedagogiczna.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności (Załącznik Nr 1). Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 1. RADA  RODZICÓW
 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci (zgodnie z art.53 ustawy).
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 5 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola.
 1. W wyborach, o których mowa w pkt.2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców wychowanków przedszkola.
 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności (Załącznik Nr 2), który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola i określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust.14, pkt.2-2a.
 1. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki przedszkolnej.
 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego placówki oraz programu profilaktyki,
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki.
 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.14, pkt.3.

 1. Organy przedszkola pracują na rzecz placówki przyjmując zasadę nie ingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę wzajemnej współpracy.
 2. Wszystkie organy mają możliwość podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i w Statucie przedszkola.
 3. Organy przedszkola zobowiązane są do wyjaśniania motywów podejmowanych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji.
 4. Działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna organów przedszkola musi  być zgodna z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz winna się kierować ideą Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka.
 5. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dotyczące przedszkola, placówka organizuje zebrania ogólne – na początku roku szkolnego, grupowe - nie mniej niż 2 razy w roku oraz w miarę potrzeb.
 6. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obowiązującego w przedszkolu.
 7. Występujące w przedszkolu konflikty rozwiązywane będą w pierwszej kolejności na terenie placówki z udziałem dyrektora, który może wydać stosowną decyzję na piśmie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
 8. W przypadku braku rozstrzygnięcia - sprawa powinna być przekazana do organu prowadzącego.
 9. Tryb rozstrzygania spraw spornych:
 1. w razie zaostrzenia konfliktu w placówce, zainteresowana strona powinna zostać pisemnie powiadomiona o decyzji dyrektora podczas rozmowy z nim (w czasie nieobecności listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
 2. zainteresowana strona ma prawo do odwołania się od decyzji dyrektora z zachowaniem terminu odwołania w ciągu 14 dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o podjętej decyzji,
 3. odwołanie od decyzji dyrektora zainteresowanej strony następuje za pośrednictwem dyrektora przedszkola, po złożeniu pisemnego wniosku,
 4. jeśli rozmowy z dyrektorem nie przyniosą rozstrzygnięcia, dyrektor przedszkola jest zobowiązany w terminie 7 dni przekazać sprawę odwołania organowi prowadzącemu.

 

ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 

 1. Przedszkole funkcjonuje  przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący.

 

§ 5

 

 1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust.3-4.
 1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci może być mniejsza.
 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym  powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
 2. Zasady tworzenia oddziałów w przedszkolach organizujących zajęcia dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.
 3. Przedszkole posiada pomieszczenia i plac zabaw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest przez nauczyciela na podstawie programu wychowania przedszkolnego, który:
 1. stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 2. zawiera
 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,
 4. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
 5. jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
 1. Tryb wyboru programu wychowania przedszkolnego:
 1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w danym przedszkolu dyrektor przedszkola, odpowiednio na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
 2. Program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli może być opracowany:
 1. samodzielnie przez nauczyciela,
 2. we współpracy z innymi nauczycielami,
 3. przez innego autora (autorów),
 4. przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii:
 1. nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do pracy w przedszkolu,
 2. konsultanta lub doradcy metodycznego.
 1. Opinia, o której mowa w ust.1a, pkt.3 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 2. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela (nauczycieli) program wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny.
 3. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 1. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego, których rejestr prowadzi dyrektor przedszkola.
 1. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości  podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza może być prowadzona na podstawie programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej (zatwierdzonego do realizacji na podstawie odrębnych przepisów).
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki  języka  obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.
 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 3. Przedszkole może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną za zgodą rodziców. Organizację działalności innowacyjnej określają przepisy dotyczące rejestrowania i prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
 4. Dyrektor przedszkola stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza, dydaktyczna lub opiekuńcza.

 

§ 7

 

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 1. czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów,
 2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
 4. terminy przerw pracy przedszkola,
 5. liczbę dzieci zgłoszonych i przyjętych do przedszkola,
 6. kwalifikacje i stopień zawodowy nauczycieli.

 

§ 8

 

 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Ramowy rozkład dnia  uwzględnia  wymagania  zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 3. Na podstawie  ramowego  rozkładu  dnia  nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę  nad danym oddziałem, ustala dla tegoż oddziału szczegółowy rozkład dnia uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym:
 1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku dzieci młodszych - jedną czwartą czasu ) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, itd.),
 3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego,
 4. pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

 

§ 9

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ  prowadzący i zatwierdzonych w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest w porozumieniu z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
 3. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
 1. Nieodpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie odbywa się w godzinach:  8.00 - 13.00.
 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są w przedszkolu odpłatnie od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 8.00 i 13.00 - 17.00.
 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmują:
 1. realizowanie zajęć w ramach programów własnych opracowanych przez przedszkole oraz innowacji pedagogicznych poszerzających podstawę programową, z wykorzystaniem metod uwzględniających szczególne uzdolnienia i zainteresowania dzieci,
 2. realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
 1. zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu oraz podczas realizacji zajęć terapeutycznych i profilaktycznych  z  udziałem  nauczycieli  specjalistów (logopeda, psycholog) oraz zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców,
 2. prowadzenia  zajęć  relaksacyjno - wyciszających, uwzględniających metody obniżania i redukowania lęków oraz napięć u dzieci,
 3. adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
 4. organizowania gier i zabaw dydaktycznych, badawczych, ruchowych i tematycznych wspomagających rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny dziecka,
 1. przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach sportowych, artystycznych i okolicznościowych,
 2. realizowanie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.
 1. Godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb środowiska
 1. Zmian dokonuje się na podstawie projektów organizacyjnych i aneksów pozytywnie zaopiniowanych przez radę pedagogiczną i zatwierdzonych przez organ prowadzący.
 2. wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco informowani poprzez umieszczanie informacji na tablicy w „kąciku dla rodziców”, na stronie internetowej przedszkola i przedszkolnej podstronie BIP.
 1. W okresie letnim (lipiec, sierpień) przedszkole, pełniąc dyżur wakacyjny w terminie zgodnym z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola, przyjmuje dzieci uczęszczając do innych placówek przedszkolnych działających na terenie Radomia.
 1. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:
 1. koszt wyżywienia - miesięczna opłata za wyżywienie dziecka stanowi iloczyn wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie jednego dziecka oraz ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w którym przedszkole jest otwarte,
 2. opłata miesięczna za świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która stanowi iloczyn opłaty za jedną godzinę udzielonego świadczenia oraz ilości godzin świadczeń, w których dziecko brało udział w danym miesiącu.
 1. Opłata za jedną godzinę udzielonych świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi
  1,00 zł  i  pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń, na których dziecko było obecne.
 1. uchylony
 2. Pobyt dziecka w przedszkolu kończy się w godzinie opuszczenia przez dziecko sali zabaw i odebrania go przez rodzica (prawnego opiekuna) lub innej osoby upoważnionej ( zgodnie z § 2, ust. 13, pkt 5 – 10 ).
 3. Nauczyciel oddziału, z którego odbierane jest dziecko z przedszkola - jest odpowiedzialny za udokumentowanie czasu jego odebrania w prowadzonej dokumentacji.
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola   deklarują dzienną liczbę godzin, w których dziecko korzystać będzie ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 1. Zakres świadczeń, ilość godzin udzielanych świadczeń oraz termin i sposób uiszczania opłat za udzielone świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka uczęszczającego do przedszkola.
 1. Wysokość opłaty miesięcznej, o której mowa w ust.4 niniejszego paragrafu ulega zmianie w przypadku:
 1. zmiany obowiązującej opłaty za jedną godzinę udzielonych świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 2. zmiany przez dyrektora Przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym, wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
 1. Opłata miesięczna w zmienionej wysokości obowiązuje od dnia jej wprowadzenia.
 1. Zmiana wysokości opłaty miesięcznej, o której mowa w ust.4 nie wymaga zmiany umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka uczęszczającego do przedszkola.
 1. Opłatę miesięczną rodzic ( opiekun prawny ) ponosi w czasie trwania całego roku szkolnego  z wyłączeniem  przerw w pracy przedszkola ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie jednego dziecka ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 1. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący.
 1. Opłaty  za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowane są w formie gotówki w dni wyznaczone przez dyrektora placówki, jednak nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca (informacja o terminie umieszczana jest na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej przedszkola), bądź przelewem na indywidualne numery rachunku bankowego”.
 1. Opłaty za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkole są uiszczane przez rodziców z góry za każdy miesiąc, zwroty przysługujące rodzicom z dołu, po minionym, danym miesiącu.
 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień jego nieobecności.
 2. (uchylony)
 3. Pracownicy przedszkola korzystający z posiłków ponoszą opłatę za te posiłki w wysokości równej  kosztom ich przygotowania  ustalonym przez dyrektora przedszkola.
 4. Przedszkole, na prośbę rodziców, może organizować dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów (np.: zajęcia tańca nowoczesnego, nauka języka obcego, gimnastyka korekcyjna, itp. ...).

Zajęcia dodatkowe są organizowane poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o którym mowa w §9, ust.3, pkt.12.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są w przedszkolu w ramach pobierania od rodziców opłaty, o której mowa w § 9, ust. 4a.

Uczęszczanie dziecka na takie zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców / prawnych opiekunów.

Terminy zajęć dodatkowych są podawane do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu ogólnym inaugurującym rok szkolny.

Płatne zajęcia dodatkowe mogą być organizowane tylko po godzinach pracy przedszkola.

 1. Zajęcia dodatkowe powinny być realizowane z uwzględnieniem w szczególności  potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.
 1. Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu odpowiedzialny jest nauczyciel oddziału i osoba prowadząca zajęcia dodatkowe.
 1. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone na piśmie w formie oświadczenia - zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie przedszkola w formie pisemnej - o zmianie decyzji.
 1. W przedszkolu organizuje się naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 wychowanków danego oddziału. Dla mniejszej liczby wychowanków w grupie nauka religii organizowana jest w grupie międzyoddziałowej (nie mniejszej niż siedmioosobowej).
 1. Jeżeli w przedszkolu na naukę religii zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków, organ  prowadzący  przedszkole, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyprzedszkolnej lub w pozaprzedszkolnym punkcie katechetycznym.
 1. Nauka religii w przedszkolu organizowana jest nieodpłatnie.
 2. Te same zasady dotyczą innych związków wyznaniowych, a zorganizowanie zajęć należy do obowiązku dyrektora.
 3. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.
 4. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu edukacji (jak w §6, ust.4).
 5. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii w tym czasie mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 6. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji dziecka.
 1. W dni ustawowo wolne od pracy przedszkole jest nieczynne.
 2. (uchylony)
 3. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (opiekunów prawnych ) o zakresie świadczeń udzielanych przez przedszkole, terminach i sposobie uiszczania opłat za udzielane świadczenia oraz  sposobie  przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 10

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi.
 2. Liczba  etatów pedagogicznych, administracyjnych  i obsługowych uzależniona jest od stopnia organizacyjnego, faktycznych potrzeb i możliwości finansowych placówki.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. Zadania pracowników pedagogicznych przedszkola:
 1. Wicedyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za:

organizowanie i kontrolowanie pracy w przedszkolu w zakresie ustalonym przez dyrektora,

prowadzenie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami,

zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za:
 1. bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków,
 2. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania.
 1. Nauczyciel dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci, poprzez wykorzystanie własnej inicjatywy.
 2. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 3. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami  służącymi  pomocą  w rozwiązywaniu problemów (psycholog, pedagog, lekarz).
 4. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 7. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
 2. ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych,
 3. włączenia ich w działalność przedszkola.
 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dziecka, troską o ich zdrowie, a także szanowaniem godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel - opiekun stażu przydzielony jest przez dyrektora przedszkola nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż wymagany w przypadku ubiegania się o awans zawodowy.
 3. Zadania opiekuna stażu:
 1. udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 2. opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
 1. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Nauczyciele  podlegają  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w §13, ust.1a Statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Inni pracownicy przedszkola.
 1. Główny księgowy:
 1. odpowiada za prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. prowadzi analizę wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w posiadaniu placówki,
 4. wykonuje kontrole finansowe w zakresie powierzonych obowiązków,
 5. prowadzi sprawy związane ze służbami pracowniczymi przedszkola.
 1. Starszy magazynier ( intendent ) odpowiedzialny jest za:
 1. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
 2. zaopatruje przedszkole w żywność, sprzęt, środki chemiczne,
 3. nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywieniowych dzieciom i personelowi,
 4. sporządza jadłospis, prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Kucharka:
 1. punktualnie przyrządza zdrowe i higieniczne posiłki,
 2. przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych i dba o racjonalne ich zużycie, prowadzi magazyn podręczny,
 3. utrzymuje w należytym stanie powierzony sprzęt kuchenny, dba o czystość pomieszczeń kuchennych,
 4. bierze udział w ustalaniu jadłospisu.
 1. Pomoc kuchni:
 1. pomaga kucharce w przyrządzaniu posiłków,
 2. utrzymuje w należytej czystości pomieszczenia kuchenne, sprzęt i naczynia kuchenne.
 1. Pomoc nauczyciela:
 1. spełnia czynności  opiekuńcze  i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
 2. utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach.
 1. Opiekunka przedszkolna:
 1. zobowiązana jest utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach i w stanie używalności sprzęt, pomoce i zabawki na sali,
 2. spełnia czynności obsługowe w stosunku do wychowanków zlecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia.
 1. Dozorca:
 1. strzeże mienie przedszkola,
 2. utrzymuje czystość na powierzonym jego opiece odcinku,
 3. dba o estetykę otoczenia przedszkola,
 4. wykonuje prace porządkowe na terenie ogrodu przedszkolnego.
 1. Kasjer:
 1. prowadzi kasę zgodnie z przepisami o gospodarce kasowej,
 2. właściwie przechowuje i zabezpiecza gotówkę, właściwie przechowuje czeki gotówkowe i rozrachunkowe oraz inne dokumenty kasowe,
 3. przyjmuje wpłaty od rodziców,
 4. prowadzi książkę druków ścisłego zarachowania,
 5. podejmuje i odprowadza gotówkę z banku zgodnie z ustawą budżetową.
 1. Konserwator:
 1. dba o stan urządzeń technicznych w przedszkolu,
 2. dokonuje bieżących napraw maszyn, sprzętu, urządzeń w przedszkolu.
 1. Praczka:
 1. odpowiedzialna jest za utrzymanie w czystości miejsca przeznaczonego
 2. do pracy (pralni),
 3. zobowiązana jest do prania bielizny i ubrań służbowych używanych w przedszkolu,
 4. wykonuje prace związane z doprowadzeniem pranej bielizny do stanu używalności.
 1. Palacz c.o.:
 1. dba o utrzymanie w przedszkolu odpowiedniej temperatury,
 2. utrzymuje w stanie używalności urządzenia ogrzewcze.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków w/w pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor przedszkola w imiennych zakresach czynności.

 

§ 11

 

 1. W przedszkolu:
 1. liczącym co najmniej 6 oddziałów

                   lub

 1. posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach

                   albo

 1. w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie  może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.
 1. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust.1, a także za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowisko kierownicze.
 2. Obowiązki wicedyrektora określone są w §10, ust.4, pkt.1.

 

§ 12

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Rodzice mają możliwość wpływania na dobór nauczyciela w oddziale przedszkolnym i w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić do dyrektora przedszkola z pisemnym wnioskiem o zmianę nauczyciela. Przeniesienie nauczyciela do  innego oddziału  nie może być karą  dla  nauczyciela, a jednocześnie dla wychowanków.
 4. Zadania przedszkola związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:
 1. nauczyciel jest w  pełni odpowiedzialny  za bezpieczeństwo  powierzonych mu dzieci od chwili przyjęcia ich od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub rodzicom (prawnym opiekunom),
 2. przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zajęcia dydaktyczne, zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i planem nauczania,
 3. nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem  fizycznym, jak  i psychicznym, stosując w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż. oraz o ruchu drogowym, przybliża je wychowankom i wdraża do ich przestrzegania,
 4. każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
 5. nauczyciel przy organizowaniu zabaw i zajęć z dziećmi w czasie, kiedy jako pomoc używane są przedmioty ostre, mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadu (np.: nożyczki, łopatki, grabie, itp. ...) oraz w czasie wycieczek i spacerów winien zwracać szczególną uwagę na karność i dyscyplinę wśród dzieci,
 6. nauczyciel ma obowiązek dopilnować, by dzieci nie wchodziły do następujących pomieszczeń: kuchni, zmywalni, magazynów i innych, które mogą być zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa,
 7. nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
 8. nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,
 9. obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub o zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka),
 10. wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z procedurą wycieczek i spacerów opracowaną przez Radę Pedagogiczną przedszkola.
 1. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę wychowawczo–dydaktyczną i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć oddział z innymi oddziałami.
 2. Przedszkole może organizować dla dzieci różne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 1. Za organizację i bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek odpowiada obok dyrektora, kierownik wycieczki i opiekunowie.
 2. W czasie spacerów i pieszych wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel powinien zapewnić dzieciom dodatkową opiekę. Na każde 15 dzieci powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.
 3. W wycieczce z wykorzystaniem środków lokomocji mogą brać udział dzieci których rodzice wyrazili zgodę na piśmie.
 4. Podczas wycieczki poza teren osiedla przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji, zapewnia się opiekę jednej osoby dorosłej na 6 dzieci. Wycieczki miejskimi środkami lokomocji przewiduje się tylko dla dzieci pięcio i sześcioletnich.
 5. Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan ilościowy wychowanków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi poza przedszkolem określa procedura spacerów i wycieczek.
 7. Podczas wycieczek turystycznych organizowanych przez przedszkole rodzice mogą wspomagać nauczyciela jako dodatkowi opiekunowie.
 8. Wyjścia nauczyciela z grupą dzieci poza teren przedszkola odnotowane są w książce wyjść.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprez, uroczystości, festynów organizowanych przez przedszkole odpowiedzialni są obok dyrektora - nauczyciele. Po zakończonych występach dzieci odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, od chwili przywitania się z dzieckiem przejmują rodzice.
 10. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
 11. Nauczyciel sprawdza stan urządzeń i sprzętu w sali oraz placu zabaw przed zajęciami (wyjściem do ogrodu). Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w ogrodzie przedszkolnym określa Regulamin korzystania z placu zabaw należącego do przedszkola.

 

§ 12 a

 

 1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
 2. W przedszkolu nie przewiduje się opieki lekarskiej, nie dokonuje się żadnych zabiegów lekarskich (poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach) i nie podaje się środków farmaceutycznych.
 3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, dyrektor lub nauczyciel informuje rodziców o stanie zdrowia dziecka, a rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola z zaleceniem konieczności odbycia konsultacji lekarskiej.
 4. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywane jest pogotowie ratunkowe z równoczesnym zawiadomieniem rodziców dziecka. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np.: lekarzowi z karetki pogotowia ratunkowego) i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora.
 5. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola lub nauczyciela grupy.
 6. Tryb postępowania w razie wypadku:
 1. W przypadku uszkodzenia ciała dziecka pierwszej pomocy przedmedycznej udziela nauczyciel w zakresie posiadanych umiejętności.
 2. Po udzieleniu pierwszej pomocy, jeśli zachodzi taka konieczność, nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe.
 3. Nauczyciel zawiadamia rodziców i dyrektora przedszkola o zaistniałym wypadku.
 4. Nauczyciel interesuje się stanem zdrowia dziecka.
 1. W przypadku dziecka z chorobą przewlekłą i koniecznością stałego podawania mu leków w przedszkolu, rodzice dziecka (przed przyjęciem do placówki) zobowiązani są do przedłożenia informacji na jaką chorobę dziecko choruje, jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania) oraz dołączenia zlecenia lekarskiego.
 2. W sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka z chorobą przewlekłą wymaga podania leku lub wykonania innych prostych czynności (np.: kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę) - czynności te mogą być wykonywane przez nauczyciela lub rodzica dziecka.
 3. Nauczyciel w sytuacji z ust.8 musi wyrazić zgodę na wykonywanie opisanych czynności.
 4. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem przewlekle chorym oraz zgoda nauczyciela i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego a nauczycielem.

 

§ 13

 

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
 1. Nauczyciel obowiązany jest:
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 2. wspierać każde dziecko w jego rozwoju,
 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
 4. dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych zgodnie z ideą pokoju, przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 1. Zadania nauczyciela:
 1. współdziałanie  z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zagadnień wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 2. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność nauczyciela za jej jakość,
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji:
 1. obserwacja dzieci jest dokumentowana w sposób wybrany przez nauczyciela,
 2. nauczyciel prowadzi i dokumentuje pracę indywidualną wg opracowanego przez siebie programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
 1. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną – w porozumieniu
  i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne, o których  mowa  w ust.2 mając na celu poznanie możliwości i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:
 1. dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,
 2. prowadzi i dokumentuje pracę wychowawczo – kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności.
 1. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 1. Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
 1. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,
 2. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego,
 3. pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej przeprowadzającym, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka.
 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych.
 1. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej i na określonym przez MEN druku
 1. Rodzice mają prawo do:
 1. znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 3. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola– dyrektorowi przedszkola, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu.
 1. Nauczyciel (nauczyciele) prowadzący oddział organizuje zebrania grupowe z rodzicami co najmniej dwa razy w roku szkolnym. Spotkania indywidualne z rodzicami wychowanków są organizowane w zależności od potrzeb - na bieżąco.
 2. Przedszkole umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki poprzez:
 1. zajęcia otwarte dla rodziców,
 2. współuczestnictwo w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych, wycieczek, itp.

3)

 1. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:
 1. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych,
 2. informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają,
 3. zachęcają rodziców do współdecydowania  w sprawach przedszkola, np.: wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 14

 

 1. Wychowaniem przedszkolnym  obejmuje się  dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 1c”. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat”.
 1. Rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolne go podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednak odroczenie obowiązku szkolnego może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanych rodziców dziecka.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 1. Szczególnym przypadkiem w odniesieniu do pkt.1c może być:
 1. niemożność zapewnienia dziecku całodobowej opieki,
 2. sytuacja rodzinna np.: dziecko z rodziny patologicznej, śmierć matki, itp.
 3. sytuacja materialna np.: matka jest zmuszona podjąć pracę,
 4. szybszy niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka,
 5. sytuacja, w której rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola.
 1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 są zobowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
 3. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obrębie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku,
 4. zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu dyrektora - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego”.
 1. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie  której  dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w §14, ust.2 w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.
 1. W przedszkolu może być organizowane indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 1. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu wydanym przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Dyrektor przedszkola, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, które są prowadzone z dzieckiem przez jednego lub dwóch nauczycieli.
 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.
 1. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 1. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin w ciągu co najmniej 2 dni.
 1. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust.2d, pkt.4
 2. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor  może ustalić, na wniosek rodziców, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 2d, pkt.4 - z uwzględnieniem konieczności realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko.
 1. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.
 1. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju,   dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz aktualnego stanu zdrowia dziecka, organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola.
 1. Dyrektor w szczególności umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
 1. Na wniosek rodziców i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole.
 1. Dzieci podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 1. Firmę ubezpieczeniową oraz warunki ubezpieczenia wybierają rodzice spośród ofert przedstawionych na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice.
 3. (uchylony)
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności wykorzystując system elektronicznej rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Radom.
 2. Podstawowa rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku; w trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.
 1. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym.
 1. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny na zasadzie kontynuacji jest złożenie w placówce, do której dziecko uczęszcza wypełnionego „Formularza potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola” (w terminie 7dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określonego przez organ prowadzący przedszkole).
 1. „Formularz potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola” można otrzymać w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć u dyrektora placówki.
 1. Rekrutacja dzieci zapisanych do przedszkola po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole:
 1. Rodzice wypełniają  „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” zamieszczony na stronie internetowej.
 2. We „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola” rodzice wymieniają preferencyjne przedszkola.
 3. W procesie rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, których „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” zostanie wypełniony w wersji elektronicznej lub papierowej oraz dostarczony w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru”.
 4. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w sposób automatyczny na podstawie kryteriów naboru – podstawowych i dodatkowych.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radom w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie kryteria podstawowe:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie pieczą zastępczą.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym kryteria dodatkowe oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określa organ prowadzący przedszkole.
 1. Kryteria dodatkowe umieszczone są we „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
 1. W terminach określonych przez organ prowadzący:
 1. Komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji – listę dzieci, które zostały zakwalifikowane do przedszkola.
 2. Rodzice na piśmie potwierdzają wolę zapisania dziecka do przedszkola wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji oraz zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług. Niepodpisanie umowy przez rodziców z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
 3. Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego przedszkola niż „przedszkole pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” (wersję papierową) z  przedszkola „pierwszego  wyboru” i złożyć go w przedszkolu wskazanym przez system elektroniczny.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych do przedszkola.
 1. W przypadku wolnych miejsc prowadzony jest II etap rekrutacji uzupełniającej z kryteriami i na zasadach ustalonych do I etapu rekrutacji podstawowej.
 1. Na podanej stronie internetowej publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.
 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola oraz korzystają z nauki i opieki na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.
 1. Tryb odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej:
 1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
 2. Rodzice /opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, w terminie 7 dni od upublicznienia list może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym
 4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia i powiadamia rodzica/opiekuna prawnego kandydata o rozstrzygnięciu.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.
 1. W przypadku, gdy liczba dzieci nie przekracza ilości miejsc w przedszkolu(według orzeczenia organizacyjnego) przyjmowane są wszystkie dzieci wg kart zgłoszonych do przedszkola.
 1. Oddziały dzieci przedszkolnych, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach lokalizuje się w budynkach szkolnych wskazanych przez organ prowadzący przedszkole.
 1. Dyrektorowi przedszkola, w celu umożliwienia  sprawowania  bezpośredniego nadzoru nad oddziałem zlokalizowanym w budynku szkolnym, zapewnia się możliwość korzystania z gabinetu w w/w budynku oraz telefonu w sali zajmowanej przez oddział przedszkolny.
 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej,
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym przez wszystkich pracowników przedszkola,
 4. poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności,
 5. stworzenia warunków pobytu w przedszkolu zapewniających dzieciom bezpieczeństwo (podczas zajęć, zabaw, spacerów i wycieczek –na terenie przedszkola i poza nim).
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 1. podporządkowania się obowiązującym w grupie normom i zasadom współżycia społecznego,
 2. szanowania wytworów innych dzieci,
 3. przestrzegania zasad higieny osobistej,
 4. szanowania godności rówieśników i dorosłych,
 5. wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości,
 6. podporządkowania się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, w ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek.
 1. Dzieciom uczęszczającym do przedszkola przysługuje prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 3. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 4. zabawy i wyboru partnera zabawy,
 5. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 6. rozwijania indywidualnego potencjału z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości rozwojowych.
 1. W przedszkolu dziecko ma zapewnioną realizację zasad:
 1. zasada dobra dziecka – wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka,
 2. zasada równości – wszystkie dzieci mają być traktowane w sposób równy wobec prawa.

11.

 1. W szczególnych przypadkach nieprzestrzegania praw dziecka należy skierować wniosek o wszczęcie postępowania do Komisji Dyscyplinarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku nieprzestrzegania praw dziecka nauczyciel mianowany podlega stosownym karom zgodnie z art.75-85 ustawy Karta Nauczyciela. W przypadku nauczycieli niemianowanych i pracowników nie będących nauczycielami stosuje się kary przewidziane art.108-113 Kodeksu Pracy.
 1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:
 1. zalegania przez rodzica/ opiekuna prawnego z opłatą za świadczenia udzielane przez przedszkole za okres jednego miesiąca,
 2. nieuzasadnionej absencji dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych (wskazanie przyczyny powinno nastąpić w formie pisemnej nie później niż w siódmym dniu nieobecności dziecka),
 3. decyzji lekarskich lub innych specjalistów (psychologa, pedagoga i innych) o niemożliwości funkcjonowania w grupie rówieśniczej ze względu na stan zdrowia, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu innym dzieciom,
 4. gdy do dyrektora przedszkola wpływają skargi rodziców o zagrożeniu dziecka ze strony drugiego dziecka, a rozmowy z rodzicami nie przynoszą pożądanych efektów wychowawczych.
 1. Skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola następuje po jednomiesięcznym okresie wypowiedzenia.

 

 1. Tryb skreślania dziecka z listy wychowanków:
 1. Skreślanie dziecka z listy wychowanków uczęszczających do przedszkola może nastąpić poprzez podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną na podstawie tylko i wyłącznie prowadzonej dokumentacji.
 2. Rodzice bądź  prawni opiekunowie dziecka winni być podczas rozmowy z dyrektorem powiadomieni o zamiarze skreślenia z listy przedszkolaków w terminie 2 tygodni przed podjęciem powyższej decyzji.
 3. W przypadku braku kontaktu osobistego z rodzicami lub prawnymi opiekunami zawiadomienie o zamiarze skreślenia dziecka - wysyła się pocztą, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 4. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie otrzymują pisemne zawiadomienie na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z jednoczesnym powiadomieniem do kogo, w jakim terminie mogą odwołać się od w/w decyzji.
 6. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu w ciągu czternastu dni od chwili otrzymania pisma, o którym mowa w §14, ust.14, pkt.5.
 7. Decyzja Kuratora Oświaty jest ostateczna.
 1. Rodzice mogą wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym w formie pisemnej.
 2. Tryb składania skarg i wniosków:
 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie do protokołu.
 2. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokoł, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący skargę.
 3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego i zwięzły opis treści sprawy.
 4. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 5. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 6. Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają odrębne przepisy.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 15

 

 1. Przedszkole posługuje się pieczątką o następującej treści:

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 2

w Radomiu, ul. Jasińskiego 4

tel: 360 63 80

Osiedle XV-Lecia

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi władz oświatowych i organu prowadzącego.
 2. Dokumentację  gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. W przedszkolu może być prowadzona działalność gospodarcza zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Przedszkole może ulec likwidacji na mocy uchwały organu prowadzącego.
 5. (uchylony)
 6. Statut może ulec zmianie na wniosek organów wymienionych w §3, ust.1 niniejszego Statutu w obecności i uchwałą co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
 7. Regulaminy działalności uchwalane przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
 8. Niniejszy Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego Nr 2 w Radomiu uchwałą z dnia 26.06.2000r.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 1. Zmiany do niniejszego Statutu zostały wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2 w Radomiu

Nr 6/2001 z dnia 11.12.2001r;                           Nr 2/2002 z dnia 09.10.2002r;

Nr 4/2006/2007 z dnia 21.06.2007r.                  Nr 6/2006/2007 z dnia 28.08.2007r;

Nr 3/2008/2009 z dnia 15.12.2008r.                  Nr 4/2008/2009 z dnia 15.06.2009r;

Nr 2/2009/2010 z dnia 15.02.2010r.                  Nr 2/2010/2011 z dnia 07.12.2010r,

Nr 3/2010/2011 z dnia 10.03.2011r.                  Nr 2/2011/2012 z dnia 25.08.2012r,

Nr 2/2012/2013 z dnia 27.08.2012r.                  Nr 2/2013/2014 z dnia 28.08.2013r.

Nr 4/2013/2014 z dnia 26.02.2014r.                  Nr 2/2014/2015 z dnia 15.09.2014r.

Nr 2/2015/2016 z dnia 14.09.2015r.

 1. Statut - tekst jednolity - wchodzi w życie z dniem 14 września 2015r. z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2015r.

Metadane

Data publikacji : 08.11.2015
Data modyfikacji : 22.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Wólczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Wólczyńska Przedszkole Publiczne Nr 2
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Wólczyńska

Opcje strony

do góry