Urząd Miejski w Radomiu

Uchwała nr 497/2013 dotycząca czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu

Uchwała nr 497/2013 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

UCHWAŁA Nr 497/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 25 lutego 2013 r.
 
   w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, zwane dalej „przedszkolami”, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Godziny realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1, określa statut przedszkola.
§ 2. 1. W czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1, przedszkola udzielają odpłatnych świadczeń, które obejmują:
1) realizowanie zajęć w ramach programów własnych opracowanych przez przedszkola oraz innowacji pedagogicznych poszerzających podstawę programową, z wykorzystaniem metod uwzględniających szczególne uzdolnienia i zainteresowania dzieci,
2) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
a) zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu oraz podczas realizacji zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem nauczycieli specjalistów (logopeda, psycholog) oraz zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców,
b) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających, uwzględniających metody obniżenia i redukowania lęków oraz napięć u dzieci,
c) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
d) organizowania gier i zabaw dydaktycznych, badawczych, ruchowych i tematycznych wspomagających rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny dziecka,
3) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach sportowych, artystycznych i okolicznościowych,
4) realizowanie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.
2. Ustala się, iż opłata za jedną godzinę udzielonych świadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynosi 3,30 zł.
DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2726
3. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (opiekunów prawnych) o zakresie świadczeń udzielanych przez przedszkole, terminach i sposobie uiszczania opłat za udzielane świadczenia oraz sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.
4. Opłata, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezydentowi Miasta Radomia odpowiedzialnemu za sprawy oświaty oraz dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia oraz uchwała Nr 364/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu: Dariusz Wójcik
                                                                                   Dziennik Urzedowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 2726

Metadane

Data publikacji : 16.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Wólczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Wólczyńska Przedszkole Publiczne Nr 2

Opcje strony

do góry