Urząd Miejski w Radomiu

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 10 marca do 25 marca 2016 r.

Szanowni Państwo

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 10 marca do 25 marca 2016 r.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2010, 2011, 2012 i 2013.

Informacje ogólne:

 1. Prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem
  i opieką w publicznych przedszkolach adresowana jest do mieszkańców miasta Radomia.
 2. Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece
  i wychowaniu dzieci.
 3. Do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej
  w danej placówce, tj. od 3 do 6 roku życia. W latach kolejnych rodzice składają  deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do przedszkola na zasadzie kontynuacji mają dzieci korzystające z oferty przedszkola powyżej 5 godzin dziennie. Pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkoli, tj. urodzonych w latach: 2010, 2011, 2012 i 2013 trwa od 1 do 7 marca br.

W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego  uczęszcza wychowanek, dziecko bierze udział w naborze elektronicznym.

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2010 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym
  w przedszkolu/szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 2. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w przedszkolu/szkole podstawowej.

      3. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2011 r.) oraz dzieci czteroletnie (urodzone w 2012 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W                    sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie,            Prezydent Miasta Radomia wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

      4. Dzieci trzyletnie (urodzone w 2013 r.) mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, ale w sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z wskazanych we wniosku         przedszkoli Prezydent Miasta Radomia nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko.

 Wzorem lat ubiegłych rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych i oddziałów zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl - zakładka Nabór
do przedszkoli
(strona będzie aktywna:

- od 8 marca godz. 8.00 - zapoznanie z ofertami przedszkoli publicznych oraz zlokalizowanych w szkołach podstawowych,

- od 10 marca godz. 8.00 - nabór elektroniczny do przedszkoli i oddziałów zlokalizowanych w szkołach podstawowych.

 1. Elektroniczny system ewidencji wniosków będzie dostępny w internecie na stronie: www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabór do przedszkoli od 10 marca godz. 8.00 do 25 marca do godz. 12.00.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie przedszkoli/szkół podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole/szkoła podstawowa umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem/szkołą podstawową tzw. „pierwszego wyboru”.

      2. Ewidencja wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe trzy-,              cztero-, pięcio- i sześciolatków, wskazane przez dyrektorów w ofertach przedszkoli oraz szkół podstawowych.

      3. Do przedszkola, w uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc w placówce, mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku (rocznik 2014) oraz dzieci          spoza Radomia. Rodzice tych dzieci mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po 1 września 2016 r.

Zasady i terminarz rekrutacji:

1 marca godz. 8.00 - 7 marca 2016 r. do godz. 15.00 - składanie w przedszkolach przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej przez dziecko w danym przedszkolu oraz w szkołach podstawowych - deklaracji kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez 6-latki, których rodzice podjęli decyzję o ponownym realizowaniu przez dziecko obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału zlokalizowanego w szkole podstawowej można otrzymać w wyżej wymienionych placówkach.

8 marca 2016 r. godz. 8.00 - publikacja oferty przedszkoli publicznych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 na stronie internetowej: www.oswiatawradomiu.pl - zakładka: Nabór do przedszkoli

10 marca godz. 8.00 – 25 marca 2016 r. do godz. 12.00 - rekrutacja elektroniczna dzieci przystępujących do naboru.

22 kwietnia 2016 r. godz. 12.00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli oraz oddziałów zlokalizowanych w szkołach podstawowych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w placówkach uczestniczących w rekrutacji).

22 kwietnia godz. 12.00 – 2 maja 2016 r. do godz. 13.00 - potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane oraz
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

5 maja 2016 r. godz. 12.00 - ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat
w sprawie wolnych miejsc.

W przypadku, gdy w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Będzie odbywała się według poniższego harmonogramu:

9 maja godz. 8.00 – 13 maja 2016 r. do godz. 12.00 - rekrutacja elektroniczna dzieci przystępujących do naboru w II etapie.

1 czerwca 2016 r. godz. 12.00 – 6 czerwca 2016 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/
oddziału zlokalizowanego w szkołach podstawowych, do którego zostało zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w placówkach uczestniczących w rekrutacji). Brak potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

8 czerwca 2016 r. godz. 12.00 - ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w placówkach uczestniczących
w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/jedną szkołę podstawową, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej jako „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”.

Ważne pojęcia:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – przedszkole/szkoła podstawowa, do którego rodzic/opiekun prawny chce zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” – formularz podania do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej.

„Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – dokument wydany przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

 

Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału zlokalizowanego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:

 1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, wydrukować wraz z oświadczeniami, podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
 2. otrzymać w przedszkolu/szkole podstawowej, wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
 3. wydrukować z Portalu dla Rodziców, wypełnić i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;

Wypełniając „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” należy wskazać przedszkole/szkołę podstawową, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole/szkołę podstawową pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru”.

Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w innych budynkach oraz oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych znajduje się w Informatorze.

Podczas rekrutacji, przy równorzędnej liczbie punktów, decydująca jest data urodzenia dziecka (pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola/oddziału zlokalizowanego w szkole podstawowej mają starsze dzieci).

 

22 kwietnia 2016 r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

(listy dzieci zakwalifikowanych do publicznych przedszkoli)

Od 22 kwietnia  godz. 12.00 do 2 maja 2016 r. do godz. 13.00 należy potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu/szkole podstawowej
.

Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego przedszkola/szkoły podstawowej niż „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” (wersję papierową) z  „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru” i złożyć go w dniach: 22 kwietnia - 2 maja do godz. 15.00 w przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej przez system.

5 maja 2016 r. godz. 12.00 – publikacja wyników naboru

(listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do publicznych przedszkoli/
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od 9 maja 2016 r. godz. 8.00 do 13 maja godz. 12.00 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do placówek, które posiadają wolne miejsca.

Na stronie internetowej www.oswiatawradomiu.pl - zakładka: Nabór do przedszkoli publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.

Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub oddziału specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53:

 • wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącego tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału - pokój 268);
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego - tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 7 lat (rok urodzenia 2009 r.) i od 1 września 2016 r. powinny rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Decyzję o odroczeniu wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko jest zameldowane.

Rekrutacja dzieci zmieniających przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola/szkoły podstawowej niż placówka, do której dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane
do przedszkola/szkoły podstawowej po raz pierwszy. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/szkole podstawowej nie jest dla niego zarezerwowane.

Wyjaśnienia dodatkowe

Jednolite kryteria naboru na rok szkolny 2016/2017: (usystematyzowane hierarchicznie - dziecko spełniające kolejno niżej wymienione kryteria zostanie przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności)

Kryteria główne (1-7) – zgodne ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.)

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe (1-5) – obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia

 1. Dziecko, którego obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo, prowadzą własną działalność gospodarczą, uczą się lub studiują
  w systemie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.
 2. Zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
 3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola „pierwszego wyboru”.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.
 5. Dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego najdogodniej dla rodziców/ prawnych opiekunów  (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną).                   

Uwaga

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

* wielodzietność rodziny kandydata - zgodnie z art. 20b ust. 1 ustawy o systemie oświaty: rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci

* osobę samotnie wychowującą dziecko - zgodnie z art. 20b ust. 2 wyżej wymienionej ustawy: oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Za weryfikację danych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji rekrutacyjnej, do której zostaje złożony „Formularz potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola” oraz  „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”.

W przypadku wątpliwości dotyczących  informacji złożonych przez rodzica/opiekuna prawnego w oświadczeniu ze stanem faktycznym, zgodnie z art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia będzie skutkowało, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę oświadczającą nieprawdę.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Wólczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Wólczyńska Przedszkole Publiczne Nr 2

Opcje strony

do góry