Urząd Miejski w Radomiu

ZARZĄDZENIE Nr 1071/2016 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 26.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1071/2016 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 26.01.2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia 

na rok szkolny 2016/2017, stanowiący załącznik do zarządzenia .

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami określonymi w załączniku do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu  w  Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu i na stronie internetowej Miasta Radomia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentowi Miasta Radomia właściwemu do spraw oświaty.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 1071/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26.01.2016 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

 

 

 

 

l.p.

 

 

Rodzaj  czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie

do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10-25 marca 2016 r.

9-13 maja 2016 r.

2 .

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.

7 ustawy

10 marca-

21 kwietnia 2016 r.

do godz. 12 .00

9-31 maja 2016 r.

do godz. 12 .00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

2 2 kwietnia 2016 r.

do godz. 12 .00

1czerwca 2016 r.

do godz . 12 .00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

2 2 kwietnia - 2 maja

2016 r.

1czerwca-

6 czerwca 2016 r. do godz . 12 .00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 maja 2016 r.

do godz. 12 .00

8 czerwca 2016 r.

do godz . 12 .00

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Wólczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Wólczyńska Przedszkole Publiczne Nr 2

Opcje strony

do góry