Urząd Miejski w Radomiu

UCHWAŁA NR 260/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 260/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20c ust. 4-6, art. 20e ust. 3 i 4, 20o ust. 4, 20p ust. 1 pkt 3 i ust. 3 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium, w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, dokumenty niezbędne  do  potwierdzenia  tych  kryteriów  oraz  liczbę  punktów  przyznanych  każdemu   kryterium, w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, dokumenty niezbędne  do  potwierdzenia  tych  kryteriów  oraz  liczbę  punktów  przyznanych  każdemu   kryterium, w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium, w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się kryteria rekrutacyjne na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium, w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 7. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku       Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.                        

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Wólczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Wólczyńska Przedszkole Publiczne Nr 2

Opcje strony

do góry