Urząd Miejski w Radomiu

Przedmiot Działalności

Do podstawowych zadań statutowych MPU należy wykonywanie prac projektowych w zakresie planowania miejscowego i zagospodarowania przestrzennego oraz analiz, studiów i strategii przestrzennego rozwoju miasta Radomia, a w szczególności:

 • sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Radomia.
 • opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach miasta Radomia.
 • opracowywanie analiz i koncepcji układu komunikacyjnego miasta w powiązaniu z zewnętrznym, ponadlokalnym układem komunikacyjnym.
 • opracowywanie analiz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • przygotowywanie wytycznych urbanistyczno – architektonicznych dla potrzeb merytorycznie właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego.
 • opiniowanie merytoryczne w zakresie urbanistyki i architektury dla potrzeb Wydziałów UM.
 • prowadzenie i koordynacja całości prac związanych z tworzeniem studium uwarunkowań i kierunków rozwoju oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia, w tym:
  1. a) przygotowywanie uchwał o przystąpieniu do poszczególnych prac projektowych i studialnych,
  1. b) opracowywanie projektów tekstów planów i tekstów innych opracowań planistycznych,
  1. c) opracowywanie części graficznej sporządzanych opracowań,
  1. d) uzgadnianie projektów planów z właściwymi organami na podstawie przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie,
  1. e) prowadzenie czynności związanych z wyłożeniem planów i ich przygotowaniem do uchwalenia,
  1. f) przygotowywanie do przedstawienia władzom wojewódzkim dokumentów planistycznych celem ich weryfikacji prawnej oraz ogłaszania.
 • udział w prowadzonych przez Prezydenta Miasta Radomia negocjacjach w sprawie wprowadzania zadań rządowych i wojewódzkich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • prowadzenie analizy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przedstawianie Radzie Miejskiej, co najmniej dwa razy w kadencji, oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
 • ewidencjonowanie i prowadzenie rejestrów wniosków, uzgodnień, uwag i innych spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym miasta Radomia.
 • udzielanie informacji stanowiących podstawę do ustalania zmian wartości nieruchomości wynikających z ustaleń planu miejscowego.
 • przechowywanie i ewidencjonowanie map, planów i innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego i programowania strategicznego.
 • wykonywanie i zlecanie opracowań studialnych i koncepcyjnych.
 • świadczenie odpłatne usług projektowych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz jak w/w po zaspokojeniu potrzeb Miasta.
 • inne usługi i świadczenia projektowe przewidziane budżetem na rzecz Gminy miasta Radomia.

Metadane

Data publikacji : 05.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Wilczyński

Opcje strony

do góry