W jednostkach gminy

Strona znajduje się w archiwum.

JG/ESTK1/12/2009
Data publikacji 07.05.2009

Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek samorządowych. Termin składania ofert w ciągu 14 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Prezydent Miasta Radomia ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówek oświatowych w Radomiu:

  1) Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej, ul. Zientarskiego 3,

  2) Przedszkola Publicznego nr 4 im. Juliana Tuwima, ul. Kilińskiego 23,

  3) Przedszkola Publicznego nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Czarnoleska 15,

  4) Przedszkola Publicznego nr 8 im. Króla Maciusia I, ul. Królowej Jadwigi 17,

  5) Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej, ul. Słowackiego 17,

  6) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Wyścigowa 49,

  7) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Tybla 7/11,

  8) Publicznego Gimnazjum nr 22 im. Karola Wojtyły, ul. Rapackiego 24,

  9) Zespołu Szkół Gimnazjalnych, ul. Wierzbicka 55,

10) Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II, ul. Wierzbicka 81/83

11) Zespołu Szkół Specjalnych nr 3, ul. Krychnowicka 1,

12) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zasadniczej Szkoły zawodowej nr 3 im. Janusza Korczaka, ul. Grzecznarowskiego 15,

13) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, ul. Główna 3,

14) Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. nr 89, poz. 826 ze zm. ).

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) zgłoszenie przystąpienia do konkursu wraz z uzasadnieniem;

2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

4) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

6) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 2 ppkt 6 niniejszego ogłoszenia;

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. nr 69 poz.332 ze zm. );

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm. ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;  

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm. );

12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydaci składają oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7, lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ...............................................................................

………………………………………………………………………w………………......................”

                      ( nazwa szkoły lub placówki )

w Wydziale Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 268 (wejście od ul. Niedziałkowskiego) w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia ( do godz.15.30).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Radomia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Załączniki

Data publikacji 07.05.2009

Data modyfikacji 07.05.2009
Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Szymańska-Jakubiak

Osoba publikująca: Małgorzata Szymańska-Jakubiak


Statystyka strony: 2184 wizyt