Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Przebudowa segmentu żywieniowego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Radomiu ul. Staromiejska 11. Udzielenie zamówienia.

Gmina Miasta Radomia

Radom, dnia 27.06 .2008 r.

 

 

 

 

 

 In.III-3410/41/10/08N   

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą Przebudowa segmentu żywieniowego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Radomiu ul. Staromiejska 11”. 

 

 

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania- wyboru oferty, Gmina Miasta Radomia zawarła z Wykonawcą: „EKOSZT” Elżbieta Bartkow; ul. Królowej Jadwigi 8/22 26 – 600 Radom umowę na wykonanie zamówienia o nazwie „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Przebudowa segmentu żywieniowego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Radomiu ul. Staromiejska 11”. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zamówienia o nazwie: „Przebudowa segmentu żywieniowego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Radomiu ul. Staromiejska 11”.

 

Nadzór inwestorski obejmuje roboty budowlane, w szczególności:

- roboty wykończeniowe wewnętrzne w budynku,

- roboty instalacji wod-kan., c.o., c.w., wentylacji,

- roboty instalacji gazowej,

- roboty instalacji elektrycznej.

Oferta wykonawcy wybrana została spośród 2 ofert złożonych w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Urzędzie Miejskim
w Radomiu; ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 242 do dnia: 20.06.2008 r., godz. 9.00

Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ - spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt - kryterium ceny).

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: 12.200,00 złotych.

Metadane

Data publikacji : 30.06.2008
Data modyfikacji : 30.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Eugeniusz Kaczmarek - Dyrektor Wydziału Inwestycji
Osoba udostępniająca informację:
Beata Piechota

Opcje strony

do góry