Usługi

U/570462/N/2019
Data publikacji 18.07.2019

570462-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na zaprojektowaniu i druku plakatów oraz naklejek w ramach projektu „Przyjazny Dom”.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Data publikacji 18.07.2019

Data modyfikacji 18.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 127 wizyt