Usługi

US/538289/N/2018
Data publikacji 10.04.2018

538289-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed podziałem jak i po podziale dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, położonych w Radomiu.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Data publikacji 10.04.2018

Data modyfikacji 10.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwikińska

Osoba publikująca: Monika Bielecka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 188 wizyt