Usługi

US/612423/N/2017
Data publikacji 17.11.2017

612423-N-2017 Przetarg nieograniczony na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu lokalnym.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załączniki

Data publikacji 17.11.2017

Data modyfikacji 20.11.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Klaudia Kucharska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 121 wizyt