Usługi

U/41621/2017
Data publikacji 20.03.2017

41621-2017 Przetarg nieograniczony na usługę zbiórki, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Radomia.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załączniki

Data publikacji 20.03.2017

Data modyfikacji 20.03.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 243 wizyt