Dostawy

D/578250/N/2019
Data publikacji 09.08.2019

578250-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę mebli.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Data publikacji 09.08.2019

Data modyfikacji 09.08.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 672 wizyt