Dostawy

D/542898/N/2019
Data publikacji 10.05.2019

542898-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę drukarki 3D w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Data publikacji 10.05.2019

Data modyfikacji 10.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 367 wizyt