Dostawy

D/542577/N/2019
Data publikacji 10.05.2019

542577-N-2019 Przetrag nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

Data publikacji 10.05.2019

Data modyfikacji 10.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 225 wizyt