Dostawy

D/644576/N/2018
Data publikacji 15.11.2018

644576-N-2018 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.

Data publikacji 15.11.2018

Data modyfikacji 15.11.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwikińska

Osoba publikująca: Monika Bielecka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 125 wizyt