Urząd Miejski w Radomiu

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z ogłoszoną sytuacją epidemiczną  dot. zagrożenia  COVID-19, uprzejmie informuje się, iż od dnia 16.03.2020 do odwołania w punktach Nieopłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, które mieszczą się  przy ul. Reja 5 i Struga 88  zostaje zawieszone osobiste udzielanie porad.

Zostaje wprowadzona organizacja punktów udzielania porad przez telefon oraz drogą e-mailową.

Jednocześnie, informuję, iż celem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wypełnić wniosek wraz  z oświadczeniem i przesłać skan na adres adwokat@umradom.pl lub radca.prawny@umradom.pl  a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

 Wniosek do pobrania w zakładce bip - Załatw sprawę – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018r. poz. 2492)
  3. Zarządzenie Nr 1143/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Radomia w 2020r.

Kto może uzyskać pomoc:

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Zakres udzielanej pomocy:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, nieodpłatną mediację lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postanowieniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finiszowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiazywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskiej obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Termin załatwienia sprawy:

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia wizyty telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Forma załatwienia sprawy:

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Uwagi:

Informacje: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu,
Tel. (048) 36-20-195.

Metadane

Data publikacji : 13.01.2016
Data modyfikacji : 26.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elwira Skoczek
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Mierzyńska

Opcje strony

do góry