Urząd Stanu Cywilnego

Data publikacji 28.05.2015

Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.

2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.

3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, l. Moniuszki 9, 26-600 Radom, I piętro, pokój 104,
tel. 48 36 20 844

 

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

 

Termin i sposób załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

 

Podstawa prawna

- Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz.1628 ze zm.).

 

Inne informacje

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży na podmiocie uprawnionym do pochówku na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.

 "O cmentarzach i chowaniu zmarłych", mianowicie:

  • na małżonku zmarłego,
  • na krewnych zstępnych,
  • na krewnych wstępnych,
  • na krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • na powinowatych w linii prostej do 1 stopnia

 

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Data publikacji 28.05.2015

Data modyfikacji 28.05.2015
Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Milewska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 4544 wizyt