Transport drogowy i zezwolenia na wjazd w zamknięte odcinki ulic

Data publikacji 17.09.2013

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2013 r. poz. 567 z późn. zm.),

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. L 300 z dnia 14 listopada 2009 r.),

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916).

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 713).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1584).

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie osób/rzeczy  wraz z załącznikami.

 

Załączniki

 

1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące)  przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem (jeżeli zarządzającym nie jest sam przedsiębiorca) o niekaralności tych osób za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U.  z  2019 r.  poz. 58 z późn. zm.) oraz w art. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1935)

 

2. oświadczenie przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
 w tym za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

 

3. oświadczenie osoby zarządzającej transportem, zgodnie z art. 4 ust 1 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009,

 

4. oświadczenie osoby zarządzającej transportem, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1071/2009 (dotyczy zarządzającego na podstawie umowy, wyznaczonego  przez mikroprzedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.),

 

5. oświadczenie mikroprzedsiębiorcy (składa przedsiębiorca spełniający wymagania mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz.646 z późn. zm.), wyznaczający zarządzającego na podstawie umowy),

 

6. kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie (oryginał do wglądu lub kopia poświadczona przez notariusza),

 

7. dokumenty potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009 (tj. roczne sprawozdanie finansowe, a jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego - gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej),

 

8. wykaz pojazdów samochodowych,

 

9. oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną,

 

10. oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców, współpracy z osobami nie zatrudnionymi, lecz wykonującymi osobiście przewozy na rzecz przedsiębiorcy, spełniającymi wymagania określone przepisami prawa,

 

11. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów z zezwolenia,

 

12. pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej (w przypadku działania przez pełnomocnika).

 

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

 

Zmiana zezwolenia

 

Wniosek o zmianę zezwolenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę.

Dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia i wypisów.

 

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia

 

Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez przedsiębiorcę warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009 (tj. roczne sprawozdanie finansowe, a jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego - gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej) oraz wykaz pojazdów samochodowych.

Dowód uiszczenia opłaty za dodatkowy wypis.

 

Wygaśnięcie zezwolenia

 

Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia

 

Załączniki:

 

1. oryginał zezwolenia (licencji),

2. oryginały wypisów z zezwolenia (licencji),

3. opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

 

UWAGA

 

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany danych obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

 

Miejsce składania dokumentów

 

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – Wieloosobowe stanowisko

pokój 359 (III piętro)

 

 

Opłaty:

 

- za udzielenie zezwolenia - 1000 zł,

 

- w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego – pobiera się jedną opłatę jak za udzielenie zezwolenia, powiększoną
 o 10% tej opłaty, za każdy pojazd,

 

- za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia – 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

 

- za zmianę zezwolenia – 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

 

- za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia – 5% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

 

- za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia – 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

 

- za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadkach innych niż wyżej określone (np. zgubienie, zniszczenie)

– 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

 

- za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia w razie:

a) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy,
w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, a w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,

b) połączenia, podziału, przekształcenia albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie – 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

 

- za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

 

- za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy – 25% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,

 

Opłaty można dokonać:

 

- w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)

- w punkcie bankowym pok. 3 (parter)

- na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości Urzędu  Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Opłata skarbowa wnoszona w przypadku:

- wygaśnięcia zezwolenia - 10 zł

- działania przez pełnomocnika – 17 zł.

na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków, Bank PEKAO S.A.II O/Radom Nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

 

Forma załatwienia sprawy

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Odbiór zezwolenia - osobiście przez przedsiębiorcę lub przez pełnomocnika w terminie uzgodnionym przy składaniu wniosku.

W przypadkach nieopisanych prosimy o bezpośredni kontakt w miejscu składania dokumentów (Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, pok. 359 – III piętro) lub telefonicznie
48 36 20 312 lub 48 36 20 461.

 

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie można złożyć w Biurze Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń, pok. 359 – III piętro), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki

Data publikacji 17.09.2013

Data modyfikacji 12.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Ewa Ćwiek

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 4019 wizyt