Rejestracja pojazdów

Data publikacji : 11.01.2011

Rejestracja pojazdu marki SAM (własnej konstrukcji)

Podstawa prawna          

Art. 73 ust. 1 i art. 66a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.); § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi (Dz.U. z 2003 r. Nr 219 poz. 2161 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty              

1. Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację (K-I/1)

2. Załączniki:

- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu

- zaświadczenie z badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki SAM

3. Do wglądu:

- dowód tożsamości właściciela (dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego)

 

Miejsce składania dokumentów             

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Pokój nr 15, tel. (48)36-20-394, (48)36-20-481

 

Opłaty

Opłaty za czasową rejestrację wynoszą, w przypadku:

- samochodu - 62,00 PLN + 10,00 PLN opłaty skarbowej

- przyczepy -  40,75 PLN + 10,00 PLN opłaty skarbowej

- motocykla i motoroweru  - 37,75 PLN + 10,00 PLN opłaty skarbowej

- przyczepy marki SAM - 121,50 PLN

Opłatę rejestracyjną można wnosić przelewem na konto:

Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości

PEKAO S.A. II O/RADOM 1612403259111100002989237

               

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi  

1.„SAM"- to pojazd zbudowany we własnym zakresie przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, której markę określa się jako "SAM" bez określenia typu modelu. Silnika nie można zbudować samodzielnie - w celu zarejestrowania należy przedłożyć dokumenty kompletnego zespołu silnika.

2. Do badania należy się zgłosić z wnioskiem i opisem technicznym pojazdu, którego wzór udostępnia Referat Rejestracji Pojazdów.

3. W celu wszczęcia postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji (np. rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu) powinny zgłosić się wszystkie strony postępowania (wszyscy właściciele pojazdu). W przypadku działania przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę udzielonego przez wszystkich właścicieli pojazdu. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 PLN. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także pełnomocnictwa poświadczone notarialnie. Konieczne jest okazanie się przez pełnomocnika własnym dowodem tożsamości oraz przedłożenie do wglądu dowodów osobistych upoważniających (w przypadku osób prawnych odpowiednio przedstawienie odpisu z właściwego rejestru).

4. W przypadkach nie opisanych prosimy o bezpośredni kontakt.

Załączniki

  • wzór wniosku
    91.83 KB
    Data dodania : 11.01.2011 09:17
    Data modyfikacji : 08.05.2012 10:33
    rejestracja pojazdu, SAM
Data publikacji : 11.01.2011


Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Woźniak

Osoba publikująca: Krzysztof Woźniak
Wydział Komunikacji

Statystyka strony: 1735 wizyt