Rejestracja pojazdów

Data publikacji 11.02.2015

Rejestracja pojazdu marki SAM

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu.
 3. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu.

W przypadku rejestracji pojazdu marki SAM, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli.   

 

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 256,00 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) - 197,00 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

 

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

16124032 591111000029892376

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Księgowości

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

 

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 15, tel.: (48) 36-20-359 lub (48) 36-20-481

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nie opisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r poz. 1257 ze zmianami).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zmianami).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r poz. 1827 ze zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji  i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r poz. 2355).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016r poz. 1088 ze zmianami).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 2014r poz. 451).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016r poz. 689).
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016r poz. 1084).
 9. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 poz. 1377 ze zmianami).

 

Załączniki

Data publikacji 11.02.2015

Data modyfikacji 18.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Tomasz Milewski

Osoba publikująca: Tomasz Milewski
Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Statystyka strony: 6858 wizyt