Rejestracja pojazdów

Data publikacji 11.02.2015

Rejestracja pojazdu marki SAM

 

Uwaga: funkcjonuje system numerowy przy procedurze rejestracji pojazdów. Rejestracja pojazdu możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu terminu rejestracji. W tym celu należy zgłosić się do pokoju nr 14 lub skontaktować telefonicznie z pracownikiem Referatu pod numerem telefonu (48) 36-20-373 lub (48) 36-20-347.
Nie prowadzimy zapisów drogą mailową.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu.
 3. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu. ( udzielane jest przez Ministra właściwego ds. transportu za opłatą w wysokości 800zł.)

W przypadku rejestracji pojazdu marki SAM, który jest przedmiotem  współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli.   

 

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 256,00 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) - 197,00 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

 

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

16124032 591111000029892376

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Księgowości

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od stosunku pełnomocnictwa. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także pełnomocnictwa poświadczone notarialnie.

 

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 15, tel.: (48) 36-20-359 lub (48) 36-20-481

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadkach nie opisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów.

 

Podstawa prawna

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 z późn. zm.).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm.).
 3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2014 poz. 1522 z późn. zm.).
 4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
  (Dz.U. 2014 poz. 1727 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2014 poz. 852).
 6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. 2014 poz. 451).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. 2010 nr 14 poz. 75).

 

Załączniki

Data publikacji 11.02.2015

Data modyfikacji 15.05.2015
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski

Osoba publikująca: Tomasz Milewski
Wydział Komunikacji

Statystyka strony: 6694 wizyt