Rejestracja pojazdów

Data publikacji : 11.01.2011

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Podstawa prawna

Art. 72 i art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz.U.  z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.); § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty              

1. Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację (K-I/1)

2. Załączniki:

- dowód własności pojazdu,

- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,

- dowód rejestracyjny pojazdu,

- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy,

- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,

- dokument potwierdzający zapłacenie podatku VAT lub braku obowiązku jego opłacenia,

- dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego ( nie ma obowiązku tłumaczenia  dowodu rejestracyjnego państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie),

- tablice rejestracyjne pojazdu lub stosowne oświadczenie

 

3. Do wglądu:

- dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego + regon)

 

Miejsce składania dokumentów            

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Pokój nr 15, tel. (48)36-20-394

                          (48)36-20-481

 

W przypadkach nie opisanych prosimy o bezpośredni kontakt.

 

Opłaty  Opłata za rejestrację pojazdu wynosi w przypadku:

- samochodu - 256,00 PLN

- przyczepy - 121,50 PLN

- motocykla - 197,00 PLN

- motoroweru - 111,50 PLN

Opłaty można wnosić przelewem na konto:

Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości

PEKAO S.A. II O/RADOM 16124032591111000029892376

 

Opłata za Recykling pojazdu (dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) w wysokości 500,00 PLN płatne na konto:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

BGK III Oddział w Warszawie

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu - numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. Na dowodzie wpłaty jako wpłacający winien figurować importer pojazdu.

               

Tryb odwoławczy           

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki

  • wzór wniosku
    91.83 KB
    Data dodania : 11.01.2011 09:09
    Data modyfikacji : 08.05.2012 10:32
    rejestracja pojazdu
Data publikacji : 11.01.2011


Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Woźniak

Osoba publikująca: Krzysztof Woźniak
Wydział Komunikacji

Statystyka strony: 11303 wizyt