Rejestracja pojazdów

Data publikacji 10.02.2015

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

 

Uwaga: funkcjonuje system numerowy przy procedurze rejestracji pojazdów. Rejestracja pojazdu możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu terminu rejestracji. W tym celu należy zgłosić się do pokoju nr 14 lub skontaktować telefonicznie z pracownikiem Referatu pod numerem telefonu (48) 36-20-373 lub (48) 36-20-347. 
Nie prowadzimy zapisów drogą mailową.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu.
 2. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument (y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu.
 4. Tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie.
 5. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 6. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e).
 7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu).
 8. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: numer VIN, nadwozia, podwozia) dokonanej przez wprowadzającego pojazd - importera (jeśli podlega).
 9. Tłumaczenia na język polski, dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 10. W przypadku, gdy pojazd został sprowadzony przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami i jest przedmiotem dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją na terytorium RP, dokumenty mogą być zastąpione:
 • Dokument odprawy celnej przywozowej – może być zastąpiony adnotacją na dowodzie własności pojazdu zawierającą datę, numer dokumentu i nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;

Pojazd może zostać zarejestrowany warunkowo, pomimo braku dokumentów:

 1. dowodu odprawy celnej,
 2. akcyzy,

Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. W tym celu właściciel składa stosowne oświadczenie - że nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, wymagane są dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu).

W przypadku rejestracji pojazdu, który jest przedmiotem  współwłasności wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli.

Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (może to być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) niezbędny jest dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty

 • samochód (tablice zwyczajne) - 256,00 zł
 • samochód (tablice indywidualne) - 1176,00 zł
 • motocykl (tablica zwyczajna) - 197,00 zł
 • motocykl (tablica indywidualna) - 657,00 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł

 

Opłat można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

16124032 591111000029892376

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Księgowości

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

 • 17,00 zł - opłata skarbowa od stosunku pełnomocnictwa. Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także pełnomocnictwa poświadczone notarialnie.

 

Opłat skarbowych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Opłatę recyklingową w wysokości 500 zł należy wnieść na rachunek nr:

 

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014

NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów, Pokój nr 15,

W przypadkach nie opisanych prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem tel.: (48) 36-20-394 lub (48) 36-20-481

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ten nie dotyczy:

 • wyciągu ze świadectwa homologacji, świadectwa zgodności WE, odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.
 • dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju). Jednakże w sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.

W przypadkach nie opisanych prosimy o bezpośredni kontakt ponieważ podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów. 

 

Podstawa prawna

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 z późn. zm.).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm.).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
  (Dz.U. 2014 poz. 1628).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2015 poz. 140 z późn. zm.).
 5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2014 poz. 1522 z późn. zm.).
 6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
  (Dz.U. 2014 poz. 1727 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2014 poz. 852).
 8. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. 2014 poz. 451).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. 2010 nr 14 poz. 75).

 

 

Załączniki

Data publikacji 10.02.2015

Data modyfikacji 04.01.2016
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski

Osoba publikująca: Tomasz Milewski
Wydział Komunikacji

Statystyka strony: 48965 wizyt