Urząd Miejski w Radomiu

Przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi ( w przypadku przekroczenia 20 punktów karnych )

Podstawa prawna      

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ),

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 155 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 24 lutego  2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2016r . poz. 231

Rozporządznie Ministra Tranportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2013r. poz. 83,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej( Dz. U. z 2015. poz.681)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2012r. poz. 973. 

 

Wymagane dokumenty          

1. Wniosek o wydanie uprawnień – wniosek obowiązujący

2. Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (pozycja frontalna)

3. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców

4. Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

 

 

Miejsce składania dokumentów         

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 8, tel. (048)36-20-207

 

Opłaty za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej

 

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy       

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (w tym przypadku Prezydenta Miasta Radomia) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy  w terminie 2dni roboczych generuje profil kandydata na kierowcę 

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 25.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wołądkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wołądkowska

Opcje strony

do góry