Urząd Miejski w Radomiu

Przywrócenie cofniętych uprawnień

Podstawa prawna        

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 155 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 231 )

Rozporządznie Ministra Tranportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2013r. poz. 83,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej Dz. U. z 2015r. poz.681

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U. z 2012r. poz. 973. 

 

Wymagane dokumenty            

Do wglądu - dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

Jeżeli przyczyną cofnięcia uprawnienia była utrata przez kierowcę kwalifikacji, co stwierdza się na podstawie wyniku egzaminu państwowego:

- wniosek – wniosek obowiązujący

Dodatkowym warunkiem jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego (po uprzednim pobraniu profilu kandydata na kierowcę)

Jeżeli przyczyną są przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem:

- wniosek – wniosek obowiązujący

- załączniki: aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców

Jeżeli przyczyną są przeciwwskazania psychologiczne do kierowania pojazdem:

- wniosek – wniosek obowiązujący

- załączniki: aktualne orzeczenie psychologiczne wystawione przez uprawnioną jednostkę.

 

Miejsce składania dokumentów           

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 8, tel. (048)36-20-207

 

Termin załatwienia sprawy      

Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy         

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (w tym przypadku Prezydenta Miasta Radomia) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 25.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wołądkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Wołądkowska

Opcje strony

do góry