Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r . poz. 155 ze zmianami )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016r  w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  ( Dz. U. z 2016r. poz. 231 )

Rozporządznie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2013r. poz. 83 ),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15maja  2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. z 2015r. poz.681 ),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity ( Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.08.2012r w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2012r. poz. 973 ) .

 

 

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy

2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane

3. Wyrażną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5cm (pozycja frontalna)

4. Zgoda rodzica lub opiekuna- jeżeli jest wymagana

5. Kserokopia posiadanego prawa jazdy-jeżeli posiada

6. Do wglądu dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

 

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Pokój nr 19, tel. (048)36-20-472

 

Opłaty    

za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł. + 0,50 zł. opłaty ewidencyjnej

Nr konta: Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Księgowości, PEKAO S.A. II O/Radom 16124032591111000029892376

Istnieje możliwość dokonania opłaty za prawo jazdy oraz opłaty  skarbowej kartą płatniczą - przy stanowiskach obsługi. Do każdej transakcji będzie naliczona opłata w wysokości 2 zł.

 

Termin załatwienia sprawy

 Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

Uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunikacji – Referat Praw Jazdy

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy  w terminie 2 dni roboczych generuje profil kandydata na kierowcę.

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę. Po zdanym egzaminie państwowym zostaje przekazana elektronicznie informacja do Referaty Praw Jazdy UM Radom. Po dokonaniu opłaty za wydanie prawa jazdy zostaje złożone zamówienie na dokument  w PWPW.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2016
Data modyfikacji : 29.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wołądkowska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Wołądkowska Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry