Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności

Data publikacji 12.01.2011

Wpis/zmiana wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców

Dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji instruktorów lub wykładowców i wydanie legitymacji instruktora.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców.

2) Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).

3) Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).

4) Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów / wykładowców.

5) Oświadczenie, że wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

6) Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 cm (nie dotyczy wykładowców).

7) W odniesieniu do instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie, co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora.

8) Do wglądu prawo jazdy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. a / b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

9) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

10) Potwierdzenie wniesienia opłat (po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę).

Opłaty:

1) Opłata za wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców – 50 zł.

2) Opłata za rozszerzenie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców – 50 zł.

3) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

Wpłat z tytułu ww. opłat można dokonywać na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Radomiu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. (np. punkt bankowy - pok. 3, parter Urzędu) i w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 335, III piętro w „nowej" części budynku).

Numery kont:

- opłata za wpis 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

- opłata skarbowa 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Forma załatwienia sprawy:

1) Decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji instruktorów / wykładowców.

2) Legitymacja instruktora lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

3) Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców.

Termin załatwienia sprawy:

W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Ponadto w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie podlega zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:

1) Art. 33 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.).

2) § 21 - § 27 i § 30 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 661).

3) Art. 35-38, art. 75 § 2 i art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

4) Część IV  Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Kontroli – wieloosobowe stanowisko do spraw ewidencji, nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 53, pokój 255, tel. 48 36 20 359 i 48 36 20 656.

Załączniki

Data publikacji 12.01.2011

Data modyfikacji 30.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Krzysztof Woźniak

Osoba publikująca: Krzysztof Woźniak
Biuro Kontroli

Statystyka strony: 2057 wizyt