Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/ochrona-srodowiska-roln/43963,Wydawanie-zaswiadczen-w-sprawie-objecia-nieruchomosci-uproszczonym-planem-urzadz.html
2020-02-27, 06:15

Wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

 1. Podstawa prawna:

 

 1. Art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018.2096 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2018.1044 ze zmianami).


II.     Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą  zadania z zakresu gospodarki leśnej – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Internecie).
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

 

 1. Opłaty:

 

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek  – 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej oraz części  II ust. 21 załącznika do tej ustawy. W przypadku gruntu nie będącego  lasem, wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł  na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz części IV załącznika do tej ustawy (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (III piętro) lub na rachunek bankowy Gminy Miasta Radomia:  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu numer: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

IV. Miejsce pobrania/złożenia dokumentów:
 

Biuro Obsługi Mieszkańca - ul. Kilińskiego 30, pok. 19

 

 1. Forma załatwienia sprawy:

 

 1. Zaświadczenie.
 2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 

VI. Termin załatwienia sprawy:

 

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

VII. Tryb odwoławczy:
 

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia stronie służy  prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Radomia w terminie
7  dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

VIII. Uwagi:

 

Prawo pierwokupu lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia:

Zgodnie z art.  37a ustawy o lasach (j.t. Dz.U. 2018.2129 ze zm.)  w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, gruntu:

 1. oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub
 2. przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
  w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
 3. o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa
  w art. 19 ust. 3

- Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

 

Art.  3 ustawy o lasach (Prawna definicja lasu)

Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:

 1. o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami

i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:

 1. przeznaczony do produkcji leśnej lub
 2. stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
 3. wpisany do rejestru zabytków;
 1. związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

 

Uproszczony plan urządzenia lasu:

Zgodnie z art.  21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty.

 

Decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach:

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 

IX. Prowadzący sprawę:

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Referat Zieleni i  Rolnictwa

pok. 339, tel. 48 36 20 237, 48 36 20 726

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu
  ul. Kilińskiego 30.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096 ze zmianami).

 

Metadane

Data publikacji : 21.01.2019
Data modyfikacji : 21.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Pietraszewska Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony