Urząd Miejski w Radomiu

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ONLINE)

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Podstawa prawna:
 1. Art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku  w gminach;
 2. Uchwała Nr 611/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona na formularzu według wzoru określonego w Uchwale Nr 611/2018 Rady Miejskiej  w Radomiu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  nieruchomości.
 2. Pisemna umowa potwierdzająca uprawnienie do złożenia deklaracji  w przypadku wskazania  przez współwłaścicieli jednego z nich uprawnionego do takiej czynności
 3. W przypadku gdy deklaracja podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 grudnia 2015r. oraz przedstawienie dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej.                
 1. Opłaty:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi  – 17 zł na podstawie  art.1 ust 2  ustawy o opłacie skarbowej oraz część IV załącznika do tej ustawy.  

Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego lub na rachunek:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków, 

Bank: PEKO S.A. II O/Radom, Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340  6544

 1.  Miejsce składania dokumentów:
 1. Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Ochrony Środowiska w Radomiu,  Referat Wymiaru Opłaty  Radom, ul. S. Żeromskiego 53 pok. 3, 
 2. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  w wystawionym do tego formularzu zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie www.bip.radom.pl w zakładce elektroniczna skrzynka podawcza, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym z e – PUAP.

 

 1. Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Ochrony Środowiska w Radomiu,  Referat Wymiaru Opłaty  Radom, ul. S. Żeromskiego 53 pok. 3,  tel. 48 36 20 141 do 145

 1. Forma załatwienia sprawy :

Przyjęcie deklaracji

 1.  Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów

 1. Tryb odwoławczy

       Nie dotyczy

 1. Uwagi
 1. Zgodnie art. 2 ust. 2a ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli obowiązki wskazane  w ustawie, w tym dotyczące składania deklaracji i ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów (np. współwłaścicieli) obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te  mogą  w drodze umowy zawartej w formie pisemnej mogą wskazać podmiot do wykonywania tych obowiązków.
 2. Zgodnie z art. 6o ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych   w deklaracji prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
 1. Załączniki:
 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.
 3. Umowa  współwłaścicieli.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych zawartych w złożonych deklaracjach jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą  w Radomiu ul. Kilińskiego 30

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) składający deklarację posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) składający deklarację ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z:

- art. 6m  ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.),

- Uchwały nr 611/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018r. poz. 2341),

- art. 80a ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2018  poz. 800 ze. zm.),

-Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (t.j. Dz.U. 2018 poz. 562)

- ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1044 ze zm.)

 

Metadane

Data publikacji : 17.05.2018
Data modyfikacji : 03.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adriana Wójcik Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Rychlicka

Opcje strony

do góry